WWRD – co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Czy wiesz, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) może być kluczowe w kształtowaniu przyszłości Twojej pociechy, zwłaszcza gdy boryka się ona z zaburzeniami rozwojowymi? Dowiedz się, co to jest WWRD i jak wcześniejsza identyfikacja i interwencja mogą nie tylko skorygować, ale czasami nawet całkowicie wyeliminować potencjalne dysfunkcje, otwierając drzwi do pełniejszego i zdrowszego rozwoju Twojego dziecka.

Spis treści:

WWRD - co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WWRD – co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?


WWRD, czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, to program interwencyjny mający na celu wsparcie rozwoju dzieci, u których występują niepełnosprawności i doświadczają zaburzeń w swoim rozwoju. Program ten skupia się na dziecku od pierwszych miesięcy życia, zazwyczaj od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zaburzeń rozwojowych, aż do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Działania te obejmują również udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom oraz rodzinie w nabyciu umiejętności postępowania z dzieckiem.

Jaki jest cel WWRD?


Celem WWRD jest zapewnienie wszechstronnej pomocy i wsparcia w rozwoju dziecka w różnych obszarach, takich jak motoryka, mowa, funkcje poznawcze oraz umiejętności społeczne. Program ten może obejmować różne formy terapii i interwencji, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, takie jak fizjoterapia, logopedia, terapia zajęciowa czy wsparcie psychologiczne.

WWRD jest często realizowany przez zespoły specjalistów, w skład których wchodzą na pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a czasem także specjaliści od integracji sensorycznej. Bardzo ważną rolę w procesie WWRD odgrywa również współpraca z rodzicami i rodziną dziecka, którzy są aktywnie włączani w proces terapeutyczny.

WWRD - co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poradni FOCUS

WWRD – kto może zostać objęty opieką?


WWRD jest organizowane dla dziecka z niepełnosprawnością, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest skierowane do dzieci od momentu wykrycia u nich zaburzeń aż do startu ich edukacji szkolnej, włączając okres przedszkolny. Program ten oferuje zajęcia, które mogą być przeprowadzane indywidualnie lub w niewielkich grupach do trzech osób.

Program wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) jest dostępny dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym intelektualną na każdym stopniu, ruchową, wieloraką, a także dla tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami wzrokowymi czy słuchowymi.

Jak uzyskać opinię WWRD?


Dzieci są przyjmowane na WWR na podstawie opinii o potrzebie wspomagania, wydanej przez Zespół Orzekający w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP). Jeżeli dziecko uczęszcza już do przedszkola lub żłobka, opinię wydaje PPP w rejonie tej placówki, a w przypadku dzieci nieuczęszczających do placówki – poradnia w rejonie zamieszkania dziecka z rodzicami.

Rodzice aplikują o WWR we właściwej PPP, a wniosek jest rozpatrywany przez zespół orzekający danej poradni. Na podstawie wydanej opinii, dziecko może zostać objęte programem WWRD. Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza korzystania z WWR.

Do procesu aplikacyjnego należy załączyć dokumentację, w tym zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności, opinie psychologa i wychowawcy przedszkolnego, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli istnieje), a także inne dokumenty, takie jak opinie logopedy czy fizjoterapeuty, które rodzic może posiadać.

WWRD - co to jest

Gdzie można realizować WWRD?


Wsparcie w ramach WWR jest dostępne w różnych placówkach, takich jak szkoły i przedszkola (w tym specjalne), ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, mogą być również prowadzone w domu rodzinnym.

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor podmiotu, w którym to realizowany jest program WWR, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków odbywania programu z rodzicami dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zespół specjalistów


„Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” to specjalistyczna grupa ekspertów skupiona na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia rozwojowego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Celem tego zespołu jest stymulowanie rozwoju dziecka we wszystkich kluczowych obszarach, w tym w rozwoju motorycznym, mowy, funkcji poznawczych, umiejętności społecznych i emocjonalnych.

W skład zespołu wchodzą osoby, które są przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

Pedagog – Specjalista od edukacji dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Psycholog – Ekspert od rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka, który może również przeprowadzać odpowiednią ocenę i diagnozę.

Logopeda – Specjalistę w zakresie zaburzeń komunikacji i mowy, który wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka.

W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, skład zespołu może być poszerzony o innych specjalistów niż wymienieni.

WWRD - co to jest, wwrd gliwice, wwrd katowice

WWRD i główne zadania specjalistów


Do głównych zadań specjalistów należy przede wszystkim:

  • Na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, ustalane są kierunki i harmonogram działań w ramach wczesnego wspomagania, które uwzględniają rozwój aktywności społecznej dziecka i eliminują bariery w jego środowisku.
  • Nawiązywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi, podmiotami leczniczymi i ośrodkami pomocy społecznej, aby zapewnić spójność wsparcia rozwojowego i medyczno-rehabilitacyjnego dla dziecka.
  • Opracowywanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania dla dziecka i jego rodziny, uwzględniający wsparcie rodziny i koordynację działań terapeutycznych.
  • Regularna ocena postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier w środowisku społecznym.
  • Analizowanie skuteczności udzielanej pomocy dziecku i jego rodzinie, z możliwością wprowadzania zmian w programie wczesnego wspomagania dziecka.

Jak wygląda współpraca specjalistów z rodziną dziecka?


Współpraca zespołu specjalistów z rodziną polega przede wszystkim na:

  • Wsparciu w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań w interakcjach z dzieckiem, obejmujące umacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka oraz utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
  • Udzielanie instruktażu, porad oraz przeprowadzanie konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem.
  • Identyfikacja i usuwanie barier oraz ograniczeń w środowisku, które utrudniają funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, pomoc w dostosowaniu środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz wsparcie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu odpowiednich materiałów dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWRD?


Zajęcia wczesnego wspomagania są organizowane w zakresie od 4 do 8 godzin miesięcznie. Dyrektor placówki realizującej program WWRD lub kierownik innej formy wychowania przedszkolnego ustala miesięczny wymiar godzin zajęć, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka, określone przez zespół. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z potrzebami dziecka i jego rodziny i za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć może być zwiększony ponad standardowe 4-8 godzin.

Aby rozwijać kompetencje społeczne i komunikacyjne przygotowujące dziecko do życia w społeczeństwie, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą odbywać się w grupach, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci z programu. Maksymalna liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 3 osób.

WWRD Gliwice, WWRD Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Sosnowiec


W ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci (WWRD) nie obowiązują ograniczenia regionalne. Posiadając właściwą opinię, można skorzystać z usług każdej placówki realizującej WWRD, co umożliwia nam przyjmowanie pacjentów z różnych miast, w tym z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mysłowic, Knurowa i Sosnowca.

Przeczytaj również:
Jak pomóc dziecku z ADHD? Wskazówki dla rodziców
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Najczęstsze objawy
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?


Tagi: 
wwrd, wwrd co to, na czym polega wwrd, co to jest wwrd, wwr, wwrd gliwice, wwrd zabrze, wwrd katowice, wwrd mysłowice, wwrd chorzów, wwrd śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwrd knurów, poradnia wwrd, skąd wziąć opinię wwrd, WWRD – co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka