WWR – na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) stanowi kluczowy element współczesnych metod wspierania dzieci borykających się z różnego rodzaju zaburzeniami, które mogą hamować ich prawidłowy rozwój. Program WWR polega na możliwości wcześniejszego zidentyfikowania i skorygowania, a w niektórych przypadkach nawet całkowitego wyeliminowania dysfunkcji rozwojowych.

Spis treści:

WWR - na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co to jest?


Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to działania podejmowane przez zespół specjalistów, które mają na celu pomoc w rozwoju psychoruchowym i społecznym dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi.

Szczególną wartość ma tu fakt, że WWR pozwala na podjęcie działań korygujących jeszcze przed rozpoczęciem przez dziecko edukacji szkolnej.

Istotą WWR jest przede wszystkim wczesna diagnoza i rozpoczęcie wsparcia. Im wcześniej zostaną wykryte i zaadresowane potencjalne trudności rozwojowe, tym większe są szanse na ich skuteczną korektę. Wczesna interwencja pozwala na lepsze dostosowanie metod i narzędzi terapeutycznych do indywidualnych potrzeb dziecka, zwiększając tym samym efektywność tych działań.

Systematyczność i regularność wsparcia w ramach WWR są równie ważne, co jego wczesne wdrożenie. Stała praca z dzieckiem, dostosowywanie strategii terapeutycznych do jego bieżących potrzeb i możliwości, a także współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka to kluczowe elementy skutecznego wspomagania. Takie podejście umożliwia nie tylko osiąganie krótkoterminowych celów terapeutycznych, ale przede wszystkim zapewnia długotrwałe i trwałe efekty, które mogą znacząco wpłynąć na dalszy rozwój dziecka.

W kontekście WWR nie można pominąć roli specjalistów – fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów, którzy są niezbędni w procesie diagnozowania, planowania i realizacji indywidualnych programów wspomagania. Ich wiedza, doświadczenie oraz umiejętność budowania relacji z dzieckiem i jego rodziną są fundamentem skutecznego procesu wspomagania.

na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWRD?


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to działania mające na celu stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili zidentyfikowania niepełnosprawności aż do rozpoczęcia edukacji szkolnej. W zależności od specyficznych deficytów rozwojowych zdiagnozowanych przez specjalistów, terapia może przybierać różne formy. Obejmuje ona m.in.:

 • usprawnianie ruchowe;
 • rozwój mowy i innych metod komunikacji;
 • poprawę funkcjonowania zmysłów wzroku i słuchu;
 • stymulację wielozmysłową;
 • trening umiejętności i interakcji społecznych w grupie.

Wsparcie w ramach WWR jest dostępne w różnych placówkach, takich jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola (w tym specjalne),
 • ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze.

Kto może zostać objęty opieką wczesnego wspomagania rozwoju?


Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) dotyczy dzieci od momentu zdiagnozowania zaburzeń aż do rozpoczęcia edukacji szkolnej, obejmując również okres przedszkolny. Zajęcia w ramach WWR mogą odbywać się indywidualnie lub w małych grupach, liczących maksymalnie trzy osoby.

Dzieci z różnymi formami niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (na każdym poziomie), ruchową, wieloraką niepełnosprawnością, a także te z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy z problemami wzrokowymi lub słuchowymi, mogą korzystać z programu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka


Dziecko musi najpierw uzyskać opinię wskazującą na potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, aby mogło rozpocząć program WWR.

Specjaliści z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych są odpowiedzialni za wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Aby otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wymagana jest:

 • dokumentacja obejmująca zaświadczenie lekarskie o typie niepełnosprawności wydana przez lekarza np. neurologa dziecięcego,
 • opinia psychologa i wychowawcy przedszkolnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane),
 • inne dokumenty, w tym ewentualne opinie specjalistów takich jak logopeda czy fizjoterapeuta, które rodzic może posiadać.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rola specjalistów


W skład zespołu specjalistów WWR wchodzą:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,

Zespół może być rozszerzony o dodatkowych specjalistów, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, takich jak fizjoterapeuta czy terapeuta SI.

Do zadań specjalistów należy:

 • Opracowanie planu działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opartego na diagnozie jego poziomu funkcjonowania, uwzględniającego rozwój społeczny dziecka i eliminację barier środowiskowych.
 • Nawiązanie współpracy z przedszkolami, placówkami medycznymi i ośrodkami pomocy społecznej, aby zapewnić spójność wsparcia rozwojowego i medyczno-rehabilitacyjnego dziecka.
 • Tworzenie i wdrażanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania dla dziecka i jego rodziny, uwzględniającego wsparcie rodzinne i koordynację działań terapeutycznych.
 • Regularna ocena postępów i wyzwań w funkcjonowaniu dziecka, identyfikowanie i likwidowanie przeszkód w jego aktywności społecznej.
 • Analizowanie efektywności udzielanej pomocy, dostosowywanie programu do bieżących potrzeb dziecka i jego rodziny, a także planowanie dalszych kroków w zakresie wczesnego wspomagania.
na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, co to jest wczesne wspomaganie rozwoju, wwr, wwr gliwice, wwr zabrze, wwr katowice, wwr mysłowice, wwr chorzów, wwr śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwr knurów, poradnia wwr, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, skąd wziąć opinię wwr

Istotne w pracy zespołu jest ciągłe monitorowanie postępów dziecka i dostosowywanie programu do jego zmieniających się potrzeb i umiejętności. Zajęcia mogą obejmować różnorodne metody terapeutyczne, takie jak zajęcia ruchowe, terapia mowy czy zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

Ważną rolę odgrywa także współpraca z rodzicami, aby zapewnić spójność i ciągłość wsparcia w różnych środowiskach, w których dziecko się rozwija. Celem tych działań jest maksymalne wykorzystanie potencjału dziecka i wspieranie jego samodzielności oraz integracji społecznej.

Przeczytaj również:
Jak zdiagnozować ADHD? Wszystko co musisz wiedzieć
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak leczyć ADHD u dziecka? Terapia dzieci z ADHD
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kiedy zacząć?


Skorzystanie z programu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) od pierwszych miesięcy życia dziecka ma wiele istotnych zalet:

 • Wykorzystanie plastyczności mózgu – Mózg dziecka, szczególnie w pierwszych latach życia, charakteryzuje się dużą plastycznością, co oznacza, że jest wyjątkowo podatny na naukę i rozwój. Działania podjęte w tym okresie mogą mieć długotrwały i znaczący wpływ na rozwój dziecka.
 • Wczesna interwencja – Wczesne wykrycie i interwencja w przypadku zaburzeń rozwojowych mogą znacząco zmniejszyć ich wpływ na dalsze życie dziecka. Może to prowadzić do lepszych wyników w nauce, rozwoju społecznym i emocjonalnym.
 • Rozwój kluczowych umiejętności – Program WWR może pomóc w rozwijaniu podstawowych umiejętności takich jak mowa, ruch, umiejętności społeczne, co jest istotne dla późniejszego sukcesu w życiu.
 • Zapobieganie nasileniu zaburzeń – Wczesne wsparcie może zapobiec nasileniu się zaburzeń w późniejszym wieku, co może ułatwić proces edukacyjny i integrację społeczną.
 • Wsparcie dla rodziny – Program ten obejmuje wsparcie dla rodzin, pomagając im lepiej zrozumieć potrzeby dziecka i dostarczając narzędzi do skutecznego wspierania jego rozwoju.
 • Lepsza integracja społeczna – Dzieci, które korzystają z WWR, często lepiej radzą sobie w interakcjach społecznych, co jest ważne dla ich ogólnego dobrostanu i rozwoju.
 • Oszczędność zasobów – Wczesna interwencja może zmniejszyć potrzebę bardziej intensywnych i kosztownych terapii w późniejszym życiu dziecka.
 • Budowanie fundamentu do nauki szkolnej – Dzięki WWR dzieci są lepiej przygotowane do nauki szkolnej, ponieważ posiadają już rozwinięte podstawowe umiejętności.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest nieocenionym narzędziem w rękach specjalistów i rodziców, pozwalającym dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi na pełniejsze i bardziej harmonijne wejście w świat edukacji i społeczeństwa. Poprzez wczesną interwencję, systematyczność działań i indywidualne podejście, WWR otwiera przed dziećmi drzwi do lepszej przyszłości.

WWR Gliwice, WWR Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Sosnowiec


W programie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWR) nie ma ograniczeń regionalnych. Z odpowiednią opinią można zgłosić się do dowolnej placówki oferującej WWR, dlatego zapraszamy pacjentów z miast takich jak Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Knurów i Sosnowiec.


Tagi: 
na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, co to jest wczesne wspomaganie rozwoju, wwr, wwr gliwice, wwr zabrze, wwr katowice, wwr mysłowice, wwr chorzów, wwr śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwr knurów, poradnia wwr, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, skąd wziąć opinię wwr, wwrd