Poradnia WWR Katowice – gdzie realizować opinię WWR?

Czy szukasz miejsca, gdzie możesz zrealizować opinię Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dla swojego dziecka? Odkryj, jak możemy pomóc w rozwoju Twojego malucha. Przekonaj się, dlaczego Poradnia Focus jest dobrym wyborem do realizacji terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Spis treści:

Poradnia WWR Katowice - gdzie realizować opinię WWR

Poradnia WWR Katowice – jak realizować opinię WWR?


 • Wstępna ocena potrzeb dziecka:
  • Rozpoczyna się od zauważenia przez rodziców, opiekunów, lekarzy ewentualnych niepełnosprawności, opóźnień w rozwoju lub zaburzeń u dziecka.
  • Następnie rodzice powinni skonsultować się z pediatrą lub bezpośrednio zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zabierając ze sobą wszystkie dokumenty medyczne dziecka, a także opinie wystawione u innych specjalistów.
 • Diagnoza i opinia specjalistyczna:
  • W poradni psychologiczno-pedagogicznej dziecko jest diagnozowane przez różnych specjalistów, takich jak psycholog, pedagog, logopeda.
  • Na podstawie diagnozy, poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Wybór placówki realizującej WWR:
  • Rodzice wybierają placówkę, w której chcą realizować program WWR i która spełnia oczekiwania pod względem opieki dla swojego dziecka. Może to być np. przedszkole, szkoła lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
 • Opracowanie indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka:
  • Po przyjęciu do programu WWR, zespół specjalistów opracowuje indywidualny program wspomagania, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.
  • Program ten obejmuje konkretne cele terapeutyczne i metody pracy.
 • Realizacja programu:
  • Zajęcia w ramach WWR są prowadzone przez specjalistów, takich jak psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI.
  • Program może zawierać terapie indywidualne oraz grupowe, w zależności od potrzeb dziecka.
 • Współpraca z rodzicami i regularna ocena postępów
  • Rodzice są aktywnie włączani w proces terapii, otrzymują wsparcie i szkolenia, jak wspierać rozwój dziecka w domu.
  • Postępy dziecka są regularnie oceniane, a program WWR jest dostosowywany w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i osiągnięcia dziecka.

Gdzie można realizować WWR?


Możliwość skorzystania z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest dostępna w wielu typach instytucji, włączając szkoły i przedszkola (także te specjalne), ośrodki specjalistyczne, szkolno-wychowawcze oraz rewalidacyjno-wychowawcze, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W naszej poradni FOCUS również oferujemy realizację zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), zapewniając profesjonalne wsparcie i opiekę dostosowaną do unikalnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dziecko zostało objęte WWR?


Dla kwalifikacji dziecka do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju niezbędna jest właściwa opinia (oryginał), wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która potwierdza potrzebę przystąpienia dziecka do takiego programu wspomagającego.

Jest to jedyny dokument niezbędny do rozpoczęcia terapii w naszej poradni WWR w Katowicach.

Poradnia WWR Katowice

Ile godzin terapii w ramach WWR?


Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są planowane w wymiarze 4 do 8 godzin miesięcznie, a dyrektor placówki realizującej program WWRD lub kierownik przedszkola określa liczbę godzin w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka, ustalonych przez zespół specjalistów. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z potrzebami dziecka i rodziny, możliwe jest zwiększenie ilości godzin ponad standardowy zakres.

Dodatkowo, w celu rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, zajęcia w ramach WWR mogą odbywać się w grupach do trzech dzieci, z możliwością udziału ich rodzin.

WWR Katowice – dlaczego warto wybrać naszą poradnię?


Realizacja opinii WWR w naszej poradni jest niezwykle ważna i korzystna z kilku powodów. Po pierwsze, dysponujemy doświadczonymi specjalistami, którzy posiadają bogatą wiedzę i praktykę w zakresie pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju. Ich profesjonalizm i zaangażowanie gwarantują wysoką jakość oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Nasze gabinety są specjalnie przystosowane do potrzeb dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Dzięki temu tworzymy bezpieczne i stymulujące środowisko, w którym mogą one rozwijać swoje umiejętności i potencjał. Gabinety są wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, co sprawia, że terapia jest nie tylko efektywna, ale również przyjemna dla dzieci.

Miła atmosfera, którą tworzymy w naszej poradni, ma ogromne znaczenie dla komfortu i dobrego samopoczucia zarówno dzieci, jak i ich rodzin. Ciepło i zrozumienie, jakim otaczamy naszych podopiecznych, sprzyjają budowaniu zaufania i otwartości, co jest kluczowe w procesie terapeutycznym.

Kolejnym istotnym aspektem jest wykorzystywanie przez nas różnych metod terapeutycznych, co pozwala na elastyczne dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Stosujemy szeroki zakres technik, od terapii behawioralnych, przez metody wspomagające rozwój mowy, po zajęcia sensoryczne, co pozwala na holistyczne podejście do wspierania rozwoju dziecka.

W naszej poradni kładziemy nacisk na kompleksowe wsparcie, uwzględniające nie tylko potrzeby dziecka, ale również jego rodziny. Realizacja opinii WWR w tak dobrze przygotowanym miejscu jest zatem nie tylko efektywna, ale także tworzy fundament dla wszechstronnego rozwoju i dobra każdego dziecka korzystającego z naszej opieki.

Poradnia WWR Katowice – NDT-Bobath


W naszej poradni realizujemy wsparcie dla noworodków przedwcześnie urodzonych, korzystając z metody NDT-Bobath. Jest to podejście terapeutyczne, które zostało specjalnie opracowane z myślą o dzieciach z zaburzeniami neurologicznymi, w tym dla tych urodzonych przed terminem. Metoda NDT-Bobath koncentruje się na wspieraniu naturalnego rozwoju ruchowego i sensorycznego dziecka, pomagając mu w osiąganiu kluczowych etapów rozwojowych w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego.

Dzięki temu podejściu, noworodki przedwcześnie urodzone otrzymują specjalistyczną pomoc, która jest niezbędna do wsparcia ich rozwoju. Terapia NDT-Bobath pomaga w kształtowaniu prawidłowych wzorców ruchowych, co jest kluczowe w pierwszych miesiącach życia, kiedy to rozwój neurologiczny dziecka przebiega bardzo intensywnie.

Korzystając z tej metody, dbamy o to, aby zapewnić przedwcześnie urodzonym noworodkom najlepszy start w życiu, pomagając im przezwyciężyć wyzwania związane z wcześniejszym przyjściem na świat.

Na czym polega terapia WWR?


Terapia logopedyczna

Podczas zajęć wspierających aktywność językową dziecka koncentrujemy się na szeregu istotnych aspektów. Przede wszystkim, pracujemy nad poszerzaniem aktywnego i biernego słownictwa, co jest fundamentem do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia obejmują również ćwiczenia zwiększające koncentrację, które są ważne dla ulepszenia umiejętności słuchania i obserwacji.

Rozwijamy także sposoby wykorzystywania komunikatów werbalnych przez dzieci, ucząc je, jak formułować bardziej złożone wypowiedzi oraz jak zrozumieć zadawane pytania. To pomaga w budowaniu ich zdolności do wyrażania myśli i potrzeb, a także w zrozumieniu intencji innych.

Stymulujemy rozwój poprzez zabawy tematyczne i językowe, które nie tylko są atrakcyjne dla dzieci, ale również wspierają ich rozwój językowy w naturalny sposób. Zabawy te często obejmują elementy zasad, które uczą dzieci, jak używać języka w strukturalizowanych kontekstach.

Aktywność poznawcza

Podczas zajęć wspierających aktywność poznawczą dziecka, koncentrujemy się na różnorodnych aspektach, które są kluczowe dla rozwoju umysłowego. Jednym z głównych celów jest wspieranie rozwoju umiejętności zapamiętywania. Poprzez różne ćwiczenia i gry, pomagamy dzieciom w ulepszaniu ich zdolności do zapamiętywania i przypominania sobie informacji.

Skupiamy się także na doskonaleniu przetwarzania informacji wzrokowo-przestrzennych. Ważnym elementem jest również wspomaganie przetwarzania bodźców sensorycznych. Dzieci poprzez różne aktywności uczą się, jak efektywnie odbierać i reagować na bodźce z otoczenia, co jest fundamentalne dla ich rozwoju poznawczego.

Koncentrujemy się również na wzmacnianiu zdolności skupienia uwagi. Ponadto, stawiamy na wspieranie dzieci w rozwijaniu ich indywidualnych mocnych stron i zainteresowań.

Stymulujemy procesy poznawcze za pomocą bodźców wielozmysłowych. Wykorzystujemy różne metody, które angażują więcej niż jeden zmysł, co jest efektywnym sposobem na rozwijanie zdolności poznawczych dziecka w bardziej kompleksowy sposób.

poradnia wwr katowice, poradnia focus

Aktywność społeczna

Podczas zajęć wspierających aktywność społeczną dziecka skupiamy się na kilku kluczowych aspektach. Pierwszym z nich jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, co jest fundamentem efektywnej interakcji z innymi. Dzieci uczą się, jak wyrażać swoje myśli i uczucia, a także jak słuchać i reagować na komunikaty od innych.

Koncentrujemy się również na nauce interakcji z rówieśnikami. To ważne, aby dzieci rozumiały, jak nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje z innymi w swoim otoczeniu.

Ważnym elementem jest również wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka i wzrost samoświadomości emocjonalnej. Pozwala to dzieciom na lepsze rozumienie własnych emocji, jak również empatyczne reagowanie na emocje innych.

Formowanie odpowiednich postaw i umiejętności społecznych, takich jak współpraca, szacunek dla innych i odpowiedzialność, jest ważne dla ich dalszego rozwoju jako zdrowych, społecznie funkcjonujących osób.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad społecznych obowiązujących w grupie pomaga w zrozumieniu i akceptacji społecznych norm i oczekiwań. To istotne, aby dzieci nauczyły się funkcjonować w różnych grupach społecznych.

Poprawa kontroli nad emocjami jest istotna, aby dzieci mogły efektywnie radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych, szczególnie w tych wywołujących stres lub frustrację.

Poradnia WWR Katowice – jak wyglądają zajęcia?


 • Oferujemy wyjątkową możliwość korzystania z terapii także w soboty oraz w trakcie wakacji, co stanowi naszą unikatową cechę.
 • Podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem i jego rodziną skupiamy się na rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych, przygotowując do życia w społeczeństwie. W ramach WWR, zajęcia mogą odbywać się również w grupach, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych programem, by jeszcze bardziej wspierać rozwój społeczny.
 • W grupach zajęciowych WWR w Katowicach utrzymujemy limit do maksymalnie trzech dzieci, aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.
 • Nasz wykwalifikowany zespół wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się bezpośrednią pracą zarówno z dzieckiem, jak i jego rodziną, zapewniając kompleksowe wsparcie.
 • W ramach programu WWR Katowice oferujemy dostęp do różnorodnych specjalistów, w tym pedagogów specjalizujących się w pracy z dziećmi o różnym rodzaju niepełnosprawności (w tym oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów), psychologów, logopedów oraz terapeutów integracji sensorycznej i fizjoterapeutów, dostosowując wsparcie do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Czy terapia WWR jest skuteczna?


Terapia WWR jest skuteczna i przynosi wiele istotnych korzyści. Po pierwsze, wspiera ona ogólny rozwój dziecka, szczególnie w obszarach, które wymagają wzmocnienia, takich jak motoryka, mowa czy umiejętności społeczne. Po drugie, terapia ta jest dostosowana indywidualnie do potrzeb każdego dziecka, co zwiększa jej efektywność.

Ponadto, WWR pomaga w wykrywaniu i niwelowaniu ewentualnych opóźnień w rozwoju na wczesnym etapie, co jest kluczowe dla długoterminowego dobrostanu dziecka. Terapia ta również włącza rodziny w proces leczenia, co pozytywnie wpływa na środowisko domowe dziecka i umacnia wsparcie rodzicielskie. Program WWR przyczynia się do lepszego przygotowania dziecka do przyszłej edukacji i aktywności społecznej.

WWR Katowice, WWR Gliwice, Mysłowice, Chorzów, Ruda Śląska, Sosnowiec


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w programie WWR w poradni FOCUS. Dysponujemy dwiema placówkami w Katowicach i Gliwicach. W programie nie obowiązuje rejonizacją, dlatego możecie skorzystać z naszego wsparcia. Serdecznie zapraszamy maluchy z Katowic, Gliwic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Knurowa i Sosnowca.

Przeczytaj również:
Jak pomóc dziecku z ADHD? Wskazówki dla rodziców
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Najczęstsze objawy
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?


Tagi: 
poradnia wwr katowice, opinia wwr i co dalej, opinia wwr, wwrd, co to jest wwr, na czym polega wwr, wwrd co to, na czym polega wwrd, co to jest wwrd, wwr, wwr gliwice, wwr zabrze, wwr katowice, wwr mysłowice, wwr chorzów, wwr śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwr knurów, poradnia wwr, skąd wziąć opinię wwr