Opinia WWR – jak i kto może ją otrzymać?

Czy zastanawiasz się, jak i kto może uzyskać Opinię Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)? W artykule przybliżamy proces uzyskiwania opinii WWR, która otwiera drogę do specjalistycznego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi. Dowiedz się, kto kwalifikuje się do otrzymania opinii WWR, jakie kroki należy podjąć, aby ją uzyskać i jakie znaczenie ma ta opinia dla przyszłego rozwoju Twojego dziecka.

Spis treści:

Opinia WWR - jak i kto może ją otrzymać

Opinia WWR – co to jest?


Opinia wydana przez Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowi dokument, który umożliwia objęcie dziecka z diagnozą niepełnosprawności indywidualnie dopasowanymi zajęciami terapeutycznymi. Te zajęcia odbywają się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, w tym specjalne czy ośrodki rewalidacyjne.

Na jakiej podstawie dziecko otrzymuje opinię WWR?


Rodzice lub opiekunowie dziecka z poważnymi opóźnieniami w rozwoju lub zaburzeniami rozwojowymi powinni skonsultować się z najbliższą publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W tej poradni otrzymają oni informacje o procesie ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Specjaliści z poradni, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i terapii dzieci, przeprowadzą ocenę rozwoju psychomotorycznego dziecka. Rodzice mają również możliwość przedstawienia oceny wykonanej w innych uprawnionych placówkach, na przykład w prywatnych poradniach.

Do wniosku warto dołączyć pełną dokumentację medyczną dziecka. W przypadku zdiagnozowania niepełnosprawności, rodzice mogą złożyć wniosek do Zespołu Orzekającego w poradni o wydanie opinii WWR.

Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR) wydaje jedynie Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna odpowiednia dla miejsca zamieszkania dziecka.

Opinia WWR, wczesne wspomaganie rozwoju, opinia wwr gliwice, opinia wwrd

Jak otrzymać opinię WWR – etapy


 • Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, którzy zauważają potencjalne trudności w jego rozwoju, mogą ubiegać się o opinię dotyczącą potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Wniosek o opinię wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Można go przekazać osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez ePUAP.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania wraz z ewentualnymi opiniami psychologicznymi, logopedycznymi, pedagogicznymi i dokumentacją medyczną. Każda sytuacja jest indywidualna, więc nie każde dziecko będzie posiadało wszystkie te dokumenty.
 • Po złożeniu kompletnych dokumentów, przewodniczący zespołu orzekającego ustala termin posiedzenia, na którym rozpatrywany będzie wniosek. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo być obecny i przedstawić swoje stanowisko.
 • Z wydaną opinią WWR można udać się do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej FOCUS w Gliwicach lub Katowicach.
 • Z opinią WWR można korzystać z programu bezpłatnie.

Opinia WWR – jak długo trzeba na nią czekać?


Wniosek złożony w poradni jest rozpatrywany przez Zespół Orzekający, powołany przez dyrektora tej placówki, w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia. W ciągu tygodnia od spotkania Zespołu Orzekającego wnioskodawca otrzymuje Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Jak długo opinia WWR jest ważna?


Opinia WWR o wczesnym wspomaganiu rozwoju zachowuje ważność od momentu jej wydania aż do rozpoczęcia nauki szkolnej przez dziecko, przy czym w przypadku dzieci niepełnosprawnych początek obowiązku szkolnego może być odroczony do 9 roku życia.

Udział dziecka w programie „Wczesne wspomaganie rozwoju” nie wyklucza jednoczesnego uczęszczania do przedszkola, zarówno ogólnodostępnego, jak i specjalnego. Dziecko może korzystać równocześnie z obu form wsparcia.

Opinia WWR, wczesne wspomaganie rozwoju, opinia wwr gliwice, opinia wwrd, wwr katowice

Kiedy można złożyć wniosek o opinię WWR?


Wniosek o opinię Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) można złożyć w dowolnym momencie, gdy rodzice lub opiekunowie zauważą u dziecka opóźnienia w rozwoju lub podejrzewają występowanie zaburzeń rozwojowych.

Nie ma ściśle określonego terminu do złożenia takiego wniosku, ważne jest, by zrobić to jak najwcześniej po zauważeniu potencjalnych problemów, aby umożliwić szybkie podjęcie odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka. Wniosek składa się w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która odpowiada za diagnozę i ocenę potrzeb dziecka w zakresie wczesnego wspomagania.

Dlaczego opinia WWR jest ważna?


Opinia WWR przynosi szereg korzyści. Pierwszą z nich jest możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjalnych trudności w rozwoju dziecka, co pozwala na szybsze zainicjowanie odpowiednich działań wspomagających.

Kolejną zaletą jest możliwość dostosowania programu edukacyjnego i terapeutycznego do konkretnych potrzeb dziecka. Dodatkowo, opinia WWR zapewnia rodzicom i opiekunom pewność, że podejmują właściwe działania na rzecz wsparcia rozwoju dziecka.

Opinia WWR – dla kogo?


Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Dostęp do programu WWRD mają dzieci z różnymi formami niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na każdym poziomie, ruchową, wieloraką, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i problemami ze wzrokiem lub słuchem.

WWRD adresowany jest do dzieci od momentu zdiagnozowania zaburzeń aż do rozpoczęcia nauki szkolnej, obejmując również etap przedszkolny. Program zapewnia zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małych grupach, liczących maksymalnie trzy osoby.

opinia wwr gliwice, opinia wwr katowice

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje wielospecjalistyczne i kompleksowe działania, których celem jest stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki szkolnej, a także wsparcie rodziców w opiece nad dzieckiem.

Aby skorzystać z tej formy pomocy, konieczna jest opinia WWR o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawana przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zasady organizowania wczesnego wspomagania dla dzieci i ich rodziców są uregulowane przepisami prawa oświatowego, w tym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. dotyczącym organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635).

Gdzie można realizować WWR?


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, które spełniają wymogi określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Należy pamiętać, że wniosek o opinię WWR składa się w jednej wybranej poradni. Jeśli obecnie korzysta się z terapii w innym miejscu i nie jest się zadowolonym z jej efektów, zachęcamy do kontaktu z poradnią FOCUS.

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWR?


Zakres godzinowy zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) jest ustalany między 4 a 8 godzinami miesięcznie. Decyzję o liczbie godzin podejmuje dyrektor placówki prowadzącej WWRD lub osoba zarządzająca inną formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając przy tym psychofizyczne potrzeby i możliwości dziecka, zdefiniowane przez zespół specjalistów. W przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja dziecka i jego rodziny, po uzyskaniu zgody zarządzającego, liczba godzin zajęć miesięcznie może przekroczyć standardowy zakres 4-8 godzin.

W celu wspierania rozwoju umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które są niezbędne do funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, zajęcia WWRD mogą być prowadzone w grupowych ustawieniach, z udziałem rodzin uczestniczących dzieci lub innych dzieci zapisanych do programu. Grupa taka nie powinna przekraczać trójki dzieci.

Terapia WWR – na czym polega?


Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) jest kompleksowym podejściem mającym na celu wsparcie rozwoju dzieci, które doświadczają opóźnień rozwojowych lub mają zdiagnozowane zaburzenia. Obejmuje ona różnorodne działania i techniki terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Oto kilka kluczowych elementów terapii WWR:

 • Na podstawie dokładnej diagnozy i oceny potrzeb dziecka tworzony jest spersonalizowany plan terapii, który może obejmować różne formy wsparcia.
 • Terapia często skupia się na wspieraniu rozwoju mowy i języka, a także na nauce alternatywnych form komunikacji dla dzieci z trudnościami w mówieniu.
 • Terapia skierowana jest również na rozwijanie umiejętności motorycznych, koordynacji i równowagi, a także na wspieranie w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Dzieci z problemami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych mogą korzystać z terapii, która pomaga im lepiej zrozumieć i reagować na informacje sensoryczne.
 • Terapia może również obejmować wsparcie w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu relacji społecznych i innych aspektach rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Rodzice i opiekunowie są aktywnie włączani w proces terapii, otrzymują wsparcie i szkolenia, jak najlepiej wspierać rozwój dziecka w domu.
 • Rodzicom i opiekunom oferowane są również informacje i porady dotyczące zaburzeń rozwojowych, metod wychowawczych i technik wspierających rozwój dziecka.
 • Regularna ocena postępów dziecka jest kluczowa, aby dostosować plan terapii do zmieniających się potrzeb.

Terapia WWR jest zatem holistycznym podejściem, które koncentruje się na wsparciu dziecka w wielu obszarach rozwoju, od fizycznego po emocjonalny i społeczny, zapewniając kompleksowe wsparcie dla jego ogólnego dobrostanu.

Nasz zespół specjalistów działających w ramach WWR:

 • pedagodzy
 • logopedzi
 • psychologowie
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci SI

WWR Gliwice, WWR Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Sosnowiec


Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) jest dostępny bez ograniczeń regionalnych. Dzięki posiadaniu odpowiedniej opinii, rodzice mogą wybrać dowolną placówkę oferującą WWR, co pozwala na korzystanie z programu przez dzieci z różnych lokalizacji, włączając miasta takie jak Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Knurów i Sosnowiec.

Przeczytaj również:
Jak pomóc dziecku z ADHD? Wskazówki dla rodziców
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Najczęstsze objawy
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?


Tagi: 
wwrd, wwrd co to, na czym polega wwrd, co to jest wwrd, wwr, wwrd gliwice, wwrd zabrze, wwrd katowice, wwrd mysłowice, wwrd chorzów, wwrd śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwrd knurów, poradnia wwrd, skąd wziąć opinię wwrd, opinia wwr, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka