Opinia WWR i co dalej? Wszystko, co musisz wiedzieć

Zastanawiasz się, co robić po otrzymaniu opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)? Nasz artykuł prowadzi Cię przez kolejne kroki, które możesz podjąć, aby zapewnić najlepsze możliwe wsparcie dla swojego dziecka. Dowiedz się, jak skutecznie wykorzystać opinię WWR do zorganizowania odpowiednich terapii, zajęć edukacyjnych i wsparcia, które pomogą w rozwoju Twojego dziecka.

Spis treści:

Opinia WWR i co dalej? Wszystko, co musisz wiedzieć

Opinia WWR i co dalej? 3 kroki do terapii Twojego dziecka


 1. Opinię, którą odebrałeś z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, musisz osobiście złożyć w Naszej Poradni w Gliwicach lub Katowicach.
 2. Zostanie powołany zespół WWR na podstawie opinii i potrzeb Twojego dziecka, który zadecyduje o rodzaju pomocy oraz przydziale najlepszych terapeutów.
 3. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku dni z propozycją terminów zajęć, aby Twoje dziecko mogło jak najszybciej rozpocząć efektywną i bezpłatną terapię.

Gdzie można realizować WWR?


Dostęp do wsparcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest możliwy w różnorodnych instytucjach, w tym w szkołach i przedszkolach (również tych specjalnych), ośrodkach specjalistycznych, szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-wychowawczych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze trzeciego roku życia, zajęcia mogą być organizowane w domu rodzinnym.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) mogą być realizowane w naszej poradni FOCUS. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i specjalistyczną opiekę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dziecko zostało objęte WWR?


Aby dziecko zostało zakwalifikowane do zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju, konieczne jest posiadanie odpowiedniej opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującej na potrzebę takiego wspomagania.

Rodzic powinien zwrócić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w swojej lokalizacji, czyli w mieście lub gminie. W takiej poradni zespół specjalistów przeprowadza ocenę i diagnozę dziecka, biorąc pod uwagę jego rozwój psychomotoryczny oraz wykonując szczegółową diagnozę funkcjonalną. Na podstawie uzyskanych wyników, poradnia wydaje odpowiednią opinię dotyczącą WWR, decydując o kwalifikacji dziecka (lub o jej braku w przypadku prawidłowego rozwoju) do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia WWR i co dalej

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWR?


Sesje wczesnego wspomagania są planowane na 4 do 8 godzin miesięcznie. Dyrektor instytucji wdrażającej program WWRD lub osoba zarządzająca innym rodzajem wychowania przedszkolnego określa ilość godzin miesięcznych zajęć, uwzględniając psychofizyczne potrzeby i możliwości dziecka, określone przez zespół specjalistów. W sytuacjach uzasadnionych, z uwagi na potrzeby dziecka i jego rodziny i po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu, ilość godzin zajęć miesięcznie może być zwiększona powyżej standardowego zakresu 4-8 godzin.

Dla wspierania rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane grupowo. W takich zajęciach mogą uczestniczyć rodziny dzieci biorących udział w programie lub inne dzieci z programu. Grupa taka nie może przekraczać trzech dzieci.

WWR – co to jest?


Wczesne Wspomaganie Rozwoju, które jest pomocą interdyscyplinarną, oferowane jest dzieciom od urodzenia aż do rozpoczęcia nauki szkolnej. W tym czasie, kiedy układ nerwowy intensywnie się rozwija i jest wyjątkowo wrażliwy na stymulację, program ten wspiera wyrównywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych.

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju adresowany jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi, które cierpią na choroby przewlekłe, urodzonych z ciąż zagrożonych, po porodach z powikłaniami, z uszkodzeniami rozwojowymi nabytymi w okresie płodowym lub okołoporodowym, z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, urodzonych przedwcześnie oraz z wadami genetycznymi.

Wszystkie dzieci, u których wykryte zostaną dysfunkcje i nieprawidłowości rozwojowe, mają zagwarantowane prawo do bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy, z uwagi na stwierdzoną u nich niepełnosprawność, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. dotyczącym organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 1635, oraz na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zamieszczonej w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 59 i 949.

opinia WWR i co dalej, rozmowa z psychologiem

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?


Sesje WWR są organizowane przez wykwalifikowany zespół, który dostosowuje ich przebieg do unikalnych potrzeb każdego dziecka.

Różne typy interwencji mogą być wymagane dla dzieci z różnymi potrzebami, na przykład dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do dziecka znajdującego się w spektrum autyzmu.

Podczas projektowania programu wsparcia, eksperci opierają się na standardach rozwojowych, aby określić, jakie umiejętności powinny być osiągnięte przez dziecko w danym wieku. W sytuacji, gdy określone obszary rozwoju nie są na właściwym poziomie, stają się one celem działań WWR.

Na czym koncentrujemy się podczas zajęć WWR?


Wspomaganie aktywności językowej dziecka

 • Rozszerzanie aktywnego i biernego zakresu słów u dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu.
 • Ćwiczenia zwiększające koncentrację.
 • Praktykowanie umiejętności słuchania i obserwacji.
 • Rozbudowa sposobów wykorzystywania komunikatów werbalnych.
 • Wspieranie zdolności do rozumienia mowy.
 • Stymulacja rozwoju zabaw tematycznych, językowych oraz zabaw z zasadami.
 • Uczenie się formułowania bardziej rozbudowanych wypowiedzi.
 • Rozwijanie zdolności do zrozumienia zadawanych pytań.

Wspomaganie aktywności społecznej dziecka

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
 • Nauka interakcji z rówieśnikami.
 • Zachęcanie do udziału w aktywnościach grupowych.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i wzrost samoświadomości emocjonalnej.
 • Zapewnianie bezpiecznego środowiska.
 • Formowanie odpowiednich postaw i umiejętności społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad społecznych obowiązujących w grupie.
 • Tworzenie wizualnych reprezentacji norm i oczekiwań społecznych.
 • Poprawa kontroli nad emocjami.

Wspomaganie aktywności poznawczej dziecka

 • Wspieranie rozwoju umiejętności zapamiętywania.
 • Pomoc w doskonaleniu przetwarzania informacji wzrokowo-przestrzennych.
 • Wspomaganie przetwarzania bodźców sensorycznych.
 • Wzmacnianie zdolności skupienia uwagi.
 • Wspieranie w rozwijaniu indywidualnych mocnych stron i zainteresowań.
 • Stymulowanie procesów poznawczych za pomocą bodźców wielozmysłowych.
Poradnia FOCUS Gliwice, Katowice

Opinia WWR i co dalej? Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju


Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to kluczowy element wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, opóźnieniami rozwojowymi czy zaburzeniami. Jego głównym celem jest maksymalizacja potencjału rozwojowego dziecka.

Każdy program jest dopasowany indywidualnie, uwzględniając unikalne potrzeby i możliwości danego dziecka. Zawiera on szczegółowe cele terapeutyczne oraz metody ich realizacji, zorientowane na rozwijanie konkretnych umiejętności, takich jak mowa, motoryka, umiejętności społeczne czy samodzielność.

Ważnym aspektem programu jest jego elastyczność i możliwość dostosowania w miarę rozwoju dziecka oraz uzyskiwanych postępów. Regularne oceny i konsultacje z rodziną dziecka pozwalają na bieżące modyfikacje planu, zapewniając jego skuteczność.

Program często obejmuje szkolenia i wsparcie dla rodziny, które mają na celu nauczenie ich, jak efektywnie wspierać rozwój dziecka. Może również zawierać zalecenia dotyczące środowiska edukacyjnego dziecka. Specjaliści mogą proponować konkretne metody nauczania lub modyfikacje w przestrzeni szkolnej, aby ułatwić dziecku naukę i integrację z rówieśnikami.

W indywidualnym programie wczesnego wspomagania duży nacisk kładzie się na rozwijanie komunikacji dziecka, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Jest to istotne, ponieważ umiejętność komunikacji ma znaczący wpływ na zdolność dziecka do wyrażania swoich potrzeb, uczuć i uczestniczenia w społeczeństwie.

Cele i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


 • Wczesna interwencja – Identifikacja i wsparcie dzieci z opóźnieniami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, aby zapobiegać dalszym trudnościom rozwojowym.
 • Rozwój umiejętności – Pomoc dzieciom w rozwijaniu podstawowych umiejętności, takich jak mowa, ruch, umiejętności społeczne i poznawcze.
 • Wsparcie rodzin – Edukacja i wsparcie dla rodzin dzieci z opóźnieniami rozwojowymi, zapewniając im odpowiednie narzędzia i strategie do wspierania rozwoju dziecka.
 • Indywidualne podejście – Dostosowanie planów wspomagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego unikalne mocne strony i wyzwania.
 • Współpraca międzydziedzinowa – Współpraca z różnymi specjalistami, takimi jak logopedzi, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, aby zapewnić kompleksowe wsparcie.
 • Integracja społeczna – Pomoc dzieciom w integracji ze społecznością i rówieśnikami, promowanie ich niezależności i uczestnictwa społecznego.
 • Monitoring i ocena postępów – Regularna ocena rozwoju dziecka i dostosowywanie interwencji w odpowiedzi na jego zmieniające się potrzeby.
 • Promowanie zdrowego rozwoju – Zapewnienie środowiska, które wspiera zdrowy rozwój emocjonalny, fizyczny i poznawczy dziecka.
 • Zapobieganie wykluczeniu – Działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnościami lub opóźnieniami rozwojowymi.

Czy można zmienić miejsce, w którym złożyliśmy opinię o WWR?


Rodzic może w dowolnym czasie postanowić o przeniesieniu opinii WWR swojego dziecka do innej instytucji, a placówka, w której dotychczas znajdowała się opinia, jest zobowiązana do jej wydania. Warto zaznaczyć, że realizacja zajęć WWR odbywa się wyłącznie w jednej wybranej placówce; nie jest możliwe rozłożenie opinii WWR na wiele różnych miejsc.

Zmiana placówki może być podyktowana różnymi czynnikami, takimi jak zmiana miejsca zamieszkania, czy też poszukiwanie bardziej specjalistycznej opieki dostosowanej do potrzeb rozwojowych dziecka. Jednakże, niezależnie od powodu przeniesienia, kluczowe jest zapewnienie ciągłości opieki i wsparcia, aby dziecko mogło rozwijać się w optymalnych warunkach.

Dlatego decyzja o zmianie placówki powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana ze specjalistami w nowej placówce, aby zapewnić płynne przejście i dostosowanie programu wspomagania do indywidualnych potrzeb dziecka.

Specjaliści, którzy prowadzą zajęcia w ramach WWR


Zespół ekspertów skoncentrowanych na wsparciu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami odgrywa kluczową rolę. Ich głównym celem jest promowanie rozwoju dziecka w różnych kluczowych obszarach, w tym motoryce, mowie, zdolnościach poznawczych, a także umiejętnościach społecznych i emocjonalnych.

W obrębie programu wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozę i terapię prowadzą specjaliści specjalizujący się w różnych dziedzinach rozwoju dziecka. Należą do nich:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda i neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta integracji sensorycznej.

W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i preferencji rodziny, skład zespołu może być rozszerzony o dodatkowych specjalistów. Jest to ważne, ponieważ każde dziecko ma unikalne wymagania, a dostosowanie podejścia terapeutycznego do jego specyficznych potrzeb jest kluczowe dla skutecznego wspomagania jego rozwoju.

Czy terapia WWR jest skuteczna?


Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) jest powszechnie uznawana za skuteczną metodę wspierania dzieci. WWR kładzie nacisk na interwencję we wczesnych latach życia dziecka, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny i otwarty na zmiany, co jest kluczowe dla maksymalizacji potencjału rozwojowego.

Skuteczność WWR wynika z indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Programy są dostosowane do unikalnych potrzeb, mocnych stron i wyzwań każdego dziecka, co pozwala na skuteczniejsze wspieranie ich rozwoju. Wczesne włączenie interwencji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwala na identyfikację i adresowanie trudności w jak najwcześniejszym etapie, co może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój dziecka.

Terapia WWR umożliwia kompleksowe wsparcie w różnych obszarach rozwoju, w tym w motoryce, mowie, umiejętnościach poznawczych oraz społecznych i emocjonalnych.

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w terapii WWR. Ich zaangażowanie i współpraca z terapeutami są niezbędne, ponieważ wiele z działań terapeutycznych jest kontynuowanych w domowym środowisku.

Dostosowywanie programów do postępów dziecka są niezbędne dla zapewnienia ciągłości i skuteczności terapii. Zmiany w planie terapii są dokonywane w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby dziecka, co pozwala na maksymalizację korzyści z interwencji.

Warto również zauważyć, że skuteczność terapii WWR może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdego dziecka, w tym od rodzaju i zakresu zaburzeń rozwojowych. Niektóre badania i przypadki kliniczne wskazują na znaczące postępy w rozwoju dzieci uczestniczących w programach WWR, podkreślając ich wartość jako narzędzia interwencyjnego.

WWR Katowice, WWR Gliwice, Mysłowice, Chorzów, Ruda Śląska, Sosnowiec


W programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) nie ma restrykcji regionalnych. Dzięki posiadaniu odpowiedniej opinii, rodzice mają możliwość korzystania z usług dowolnej placówki prowadzącej WWR, co pozwala na przyjmowanie dzieci z różnych lokalizacji, w tym z miast takich jak Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Knurów i Sosnowiec.

Przeczytaj również:
Jak pomóc dziecku z ADHD? Wskazówki dla rodziców
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Najczęstsze objawy
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?


Tagi: 
opinia wwr i co dalej, opinia wwr, wwrd, co to jest wwr, na czym polega wwr, wwrd co to, na czym polega wwrd, co to jest wwrd, wwr, wwr gliwice, wwr zabrze, wwr katowice, wwr mysłowice, wwr chorzów, wwr śląsk, wczesne wspomaganie rozwoju, wwr knurów, poradnia wwr, skąd wziąć opinię wwr