Kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub centrum terapeutycznym? W artykule znajdziesz wskazówki, które pozwolą Ci odpowiednio zadbać o swoją placówkę, by w trakcie kontroli uniknąć nieprawidłowości.

Kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jeśli chcesz założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub centrum terapeutyczne lub jesteś jej właścicielem, musisz spełnić poniższe warunki, aby zapewnić zgodność placówki z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Co mówią przepisy?


Art. 168 pkt.4 Prawo oświatowe – Lokal musi spełniać:

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej nie określają dokładnie szczegółowych wymagań dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zastosowanie mają tutaj ogólne przepisy o ochronie przeciwpożarowej tj.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.),

Kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - co warto wiedzieć

Kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni – do czego jesteś zobowiązany?


W przypadku kontroli przeprowadzanej przez straż pożarną, właściciel poradni ma szereg obowiązków, które musi spełnić, aby kontrola mogła przebiegać sprawnie i zgodnie z prawem:

 • Udzielenie informacji i wyjaśnień – Właściciel jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia dotyczące spraw, które są przedmiotem kontroli. Powinien także wyrazić zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 • Zapewnienie dostępu do obiektów i urządzeń – Należy umożliwić kontrolującemu swobodny dostęp do wszystkich obiektów, urządzeń oraz innych składników majątkowych, które podlegają kontroli.
 • Zapewnienie wglądu w dokumentację i ewidencje – Właściciel poradni powinien udostępnić na żądanie wszelką dokumentację i prowadzone ewidencje, które są objęte zakresem przeprowadzanych czynności kontrolnych.
 • Umożliwienie sporządzenia kopii dokumentów – Należy zapewnić możliwość wykonania kopii niezbędnych dokumentów, co może być wymagane dla celów dokumentacyjnych kontroli.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy – Właściciel poradni powinien zapewnić strażakom odpowiednie warunki do pracy, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie oraz miejsce do przechowywania dokumentów.
 • Udostępnienie środków technicznych – W razie potrzeby, właściciel powinien także udostępnić środki łączności oraz inne niezbędne środki techniczne, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni – jak się przygotować?


Aby uniknąć problemów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ), warto zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych elementów. Oto najważniejsze z nich:

 • Upewnij się, że posiadasz aktualną i kompletną dokumentację dotyczącą procedur bezpieczeństwa pożarowego. Powinna ona obejmować plany ewakuacyjne, instrukcje postępowania w razie pożaru oraz regularnie aktualizowane protokoły kontroli oraz konserwacji systemów elektrycznych, odgromowych i gazowych, a także przewodów kominowych.
 • Rozwiązania techniczne zastosowane w obiekcie, muszą być zgodne z wymaganiami ochrony ppoż.
 • Regularnie kontroluj i serwisuj dostępne w obiekcie sprzęty gaśnicze, takie jak gaśnice, hydranty, czy systemy przeciwpożarowe. Powinny być one łatwo dostępne.
 • Zainstaluj i regularnie sprawdzaj systemy alarmowe oraz detektory dymu.
 • Drogi ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód, odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne. Wszelkie oznaczenia powinny być widoczne i zrozumiałe.
 • Upewnij się, że wszystkie dostępy do obiektu, w tym bramy i drogi dojazdowe, są zawsze przejezdne i wolne od przeszkód, co umożliwi szybką interwencję w razie pożaru.
 • Nie zapomnij o posiadaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Zadbaj o oświetlenie awaryjne.
 • Każdy z pracowników musi być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów ppoż.

Kto może przeprowadzić kontrolę PPOŻ w poradni?


Kontrole w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) mogą być realizowane przez strażaków, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienie od właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Dodatkowo, takie czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być również wykonywane przez osoby delegowane przez komendanta wojewódzkiego PSP.

Przy rozpoczynaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, osoby uprawnione do ich przeprowadzania zobowiązane są do przedstawienia odpowiednich dokumentów identyfikacyjnych kontrolowanemu:

 • strażak musi okazać legitymację służbową,
 • inna upoważniona osoba powinna przedstawić dokument tożsamości.

Jeśli marzysz o otwarciu własnej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale nie wiesz, od czego zacząć, mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Przygotowaliśmy e-book „Jak założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną”, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. W naszym przewodniku znajdziesz kompleksowe informacje na temat wszystkich formalności, wymogów prawnych, jak również praktyczne porady dotyczące zarządzania placówką, pozyskiwania klientów i efektywnego marketingu. To wszystko, czego potrzebujesz, aby z sukcesem rozpocząć swoją działalność.

jak założyć niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Sprawdź również:
Jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu?
Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
Jak wykorzystać możliwości lokalowe poradni psychologiczno-pedagogicznej?


Tagi: 
jak przygotować poradnię do kontroli straży pożarnej, kontrola straży pożarnej w poradni, kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni kontrola straży pożarnej w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jak otworzyć poradnię psychologiczną, jak otworzyć poradnia psychologiczno-pedagogiczną, jak założyć niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnia psychologiczno-pedagogiczna