Jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu?


Poradnia psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, jak również centrum terapeutyczne są jednostkami, które podlegają kontroli sanepidu. Wiedza na temat przepisów sanitarnych i higienicznych, które regulują działalność poradni, pozwala na lepsze dostosowanie praktyk i procedur, zabezpieczając placówkę przed ewentualnymi nieprawidłowościami.

Jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu?

Aby prowadzić poradnię psychologiczną, psychologiczno-pedagogiczną czy centrum terapeutyczne lokal musi odpowiadać określonym standardom sanitarnym, co przede wszystkim zapewnia bezpieczne i odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Kontrola sanepidu w poradni


Podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest przeprowadzanie kontroli w obszarach należących do jej kompetencji. Kontrole te mogą dotyczyć między innymi przestrzegania higienicznych i zdrowotnych wymagań, które obejmują:

 • jakość powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby,
 • utrzymanie odpowiedniego stanu higienicznego poradni jako miejsca pracy i obiektu użyteczności publicznej, w tym infrastruktury pomieszczeń oraz stanu sanitarno-higienicznego całego budynku,
 • warunki zdrowotne środowiska pracy, w tym zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.

Inspektorzy mogą także weryfikować, czy w poradniach zapewniona jest odpowiednia wymiana powietrza, na przykład poprzez działające okna, klimatyzację lub wentylację grawitacyjną. Mogą również sprawdzić, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego i przepisy związane z ochroną zdrowia przed skutkami używania tytoniu.

Sanepid może również zbadać realizację ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach kontroli inspektorzy mogą dokonać przeglądu czystości i stanu higienicznego różnych typów pomieszczeń w poradni, takich jak pomieszczenia socjalne, biurowe, sanitarne, a także sprawdzić warunki higienicznego przechowywania odzieży pracowników, warunki przygotowywania i spożywania posiłków, a także dostępność łazienek i pomieszczeń gospodarczych.

Inspekcje te mają na celu zapewnienie, że poradnie utrzymują wysokie standardy sanitarne, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników, jak i osób korzystających z usług poradni.

Więcej na temat działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdziesz w:

 • Ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu
  upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego
  Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych
  i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego
  Inspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 2 poz. 10).

Co mówią przepisy?


Art. 168 pkt.4 Prawo oświatowe – Podmiot musi wykazać warunki lokalowe zapewniające:

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy sanitarne i epidemiologiczne nie precyzują ścisłych wymagań dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych, co skutkuje tym, że użyte w nich sformułowania mogą być interpretowane w różny sposób przez inspektorów. Ta sytuacja pozostawia pewien margines elastyczności w ocenie, czy dana poradnia spełnia wszystkie niezbędne standardy sanitarne, ale równocześnie może prowadzić do różnic w interpretacji przepisów podczas kontroli.

Dlatego też, staraj się przykładać szczególną uwagę do utrzymania wysokiego poziomu czystości i bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko negatywnej oceny ze strony inspektorów.

kontrola sanepidu w poradni, jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu

Jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu? Na co zwrócić uwagę?


Przygotowanie lokalu do kontroli sanepidu wymaga szczegółowej uwagi na wiele aspektów, które mogą wpłynąć na wynik inspekcji. Oto kilka kluczowych elementów, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

 • Stan czystości lokalu – Upewnij się, że cały lokal, w tym wszystkie pomieszczenia i powierzchnie, są dokładnie posprzątane. Regularne utrzymanie czystości jest podstawą dobrego wrażenia podczas kontroli.
 • Dokumentacja – Posiadaj pod ręką aktualny dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu. Wszystkie ważne papiery powinny być łatwo dostępne i zorganizowane.
 • Higiena – Wyposaż umywalki w instrukcje mycia rąk oraz upewnij się, że w łazienkach dostępne są papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i kosze na śmieci. Ważne jest również, aby w WC znajdował się przewijak dla dzieci. Zadbaj o kosz w każdym pomieszczeniu i o worek w koszu.
 • Toalety – Zapewnij dostęp do toalety, najlepiej dwie osobne, po jednej dla personelu i pacjentów.
 • Pomieszczenie gospodarcze – Upewnij się, że pomieszczenie gospodarcze jest czyste i dobrze zorganizowane. Powinno mieć łatwy dostęp do wody oraz odpowiednie wyposażenie.
 • Utrzymanie sprzętu – Dokonaj przeglądów urządzeń takich jak klimatyzacja, przeglądy kominiarskie. Sprawdź czy jesteś w posiadaniu certyfikatów urządzeń terapeutycznych.
 • Światło i środki dezynfekujące – Przeprowadź pomiary natężenia światła w pomieszczeniach i zapewnij dostęp do środków dezynfekcyjnych do czyszczenia podłóg, mebli i urządzeń terapeutycznych oraz ich karty charakterystyki.
 • Bezpieczeństwo – Wywieś znaki zakazu palenia tytoniu i e-papierosów w widocznych miejscach.
 • Oznakowanie – Starannie opisz wszystkie gabinety, aby inspektorzy łatwo mogli zorientować się w funkcji każdego z nich.
 • Instrukcje obsługi – Jeśli w poradni znajduje się sprzęt, upewnij się, że obok niego znajdują się instrukcje obsługi.
 • Pokój socjalny – Zadbaj, aby personel i pracownicy mieli miejsce na odzież wierzchnią.

Jeżeli zatroszczysz się o spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków, inspekcja sanitarna nie powinna znaleźć żadnych istotnych zastrzeżeń do Twojej poradni. Dzięki temu będziesz mógł bez przeszkód prowadzić swój wymarzony biznes.

Dobre przygotowanie poradni do kontroli sanepidu jest istotne w celu uniknięcia potencjalnych problemów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Twojej placówki. Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracy to nie tylko obowiązek prawny, ale także gwarancja, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do zakupu e-booka!

Sprawdź również: Jak wykorzystać możliwości lokalowe poradni psychologiczno-pedagogicznej?


Tagi: 
jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu, kontrola sanepidu w poradni, inspekcja sanitarna w poradni, jak założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jak otworzyć poradnię psychologiczną, jak otworzyć poradnia psychologiczno-pedagogiczną, jak założyć niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnia psychologiczno-pedagogiczna