ADOS-2 Katowice - diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych, okładka

ADOS-2 Katowice – diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

  1. ADOS-2 Katowice – diagnoza autyzmu
  2. Czym jest ADOS-2?
  3. Dla kogo jest przeznaczony test ADOS-2?
  4. ADOS-2 – moduły
  5. ADOS-2 Katowice – jak wygląda badanie?
  6. Etapy i czas badania
  7. ADOS-2 Katowice – złoty standard diagnozy autyzmu w Poradni FOCUS

ADOS-2 Katowice – protokół obserwacji zachowania pod kątem autyzmu (Autism Diagnosis Observation Schedule) wydanie drugie to ujednolicone narzędzie oceny, które pomaga diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, młodzieży i dorosłych.


Protokół obserwacji diagnostycznych autyzmu to narzędzie wykorzystywane do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. W ramach ADOS-2 przeprowadzana jest częściowo ustrukturyzowana sesja zabawy lub wywiad, dostosowana do wieku i umiejętności komunikacyjnych Pacjenta.

Narzędzie to oferuje zestaw standardowych ćwiczeń i pytań, które umożliwiają obserwację zachowań bezpośrednio powiązanych z ASD. ADOS-2 wykorzystuje działania społeczne dostosowane do różnych etapów rozwoju i wieku, aby stworzyć sytuacje sprzyjające interakcjom społecznym, komunikacji i określonym typom zachowań.

To narzędzie oceny oparte na konkretnych działaniach, stosowane przez wykwalifikowanych klinicystów do badania zdolności komunikacyjnych, interakcji społecznych oraz kreatywnego wykorzystywania przedmiotów u osób podejrzewanych o zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Stworzona przez dr Catherine Lord i jej zespół, skala ADOS-2 umożliwia spójną obserwację symptomów i zachowań związanych z ASD wśród różnych osób, w różnorodnych środowiskach medycznych i geograficznych. Obecnie ADOS-2 jest uznawany za „złoty standard” w diagnozowaniu ASD.

ADOS-2 Katowice - diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

Przeznaczony jest do stosowania u osób w różnym wieku, począwszy od 12 miesięcy życia aż do wieku dorosłego. Aby odpowiednio przeprowadzić ocenę, ADOS-2 wymaga od badanych minimalnego poziomu rozwoju wynoszącego 12 miesięcy oraz braku istotnych ograniczeń sensorycznych lub motorycznych, takich jak ślepota, głuchota czy niezdolność do samodzielnego poruszania się.

ADOS-2 jest elastycznym narzędziem, które dostosowuje się do różnych etapów życia, ponieważ składa się z kilku modułów. Moduł do oceny jest wybierany przez specjalistę na podstawie zdolności językowych pacjenta (od braku mowy po płynność werbalną) oraz jej wieku.


ADOS-2 jest częściowo ustrukturyzowanym, wystandaryzowanym protokołem obserwacji. Składa się z pięciu niezależnych modułów. Moduły dobierane są indywidualnie dla każdego uczestnika badania ze względu na kompetencje językowe oraz wiek chronologiczny.

Poszczególne protokoły składają się z szeregu prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w takich sferach jak, komunikacja społeczna, zabawa oraz ograniczone i powtarzalne zachowania. 

Protokół Modułu T

Przeznaczony do badania dzieci w wieku 12-30 miesięcy, których niewerbalny wiek umysłowy wynosi co najmniej 12 miesięcy. Warunek: dziecko musi być w stanie przejść samodzielnie kilka kroków.

Protokół Modułu 1

Przeznaczony jest do badania osób w wieku chronologicznym powyżej 30 miesięcy, u których niewerbalny wiek umysłowy wynosi co najmniej 15 miesięcy.

Protokół Modułu 2

Przeznaczony do badania osób w dowolnym wieku chronologicznym, u których niewerbalny wiek umysłowy wynosi co najmniej 15 miesięcy i które opanowały mowę zdaniową, ale nie posługują się nią płynnie.

Protokół Modułu 3

Przeznaczony do badania dzieci i młodych nastolatków posługujących się mową płynną.

Protokół Modułu 4

Przeznaczony do badania starszych nastolatków i dorosłych mówiących płynnie.

Przeprowadzenie każdego modułu w teście ADOS-2 trwa około 40-60 minut. Istnieją specyficzne wytyczne, które pomagają w wyborze najbardziej odpowiedniego modułu dla danej osoby. Każdy moduł zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania oceny, sposobu punktowania i interpretacji wyników. Zazwyczaj stosuje się jeden moduł, ale jeśli specjalista uzna, że potrzebne jest zastosowanie modułu mniej lub bardziej zaawansowanego, możliwe jest użycie więcej niż jednego modułu.

W ADOS-2 zachowania ocenia się przy pomocy systemu punktowego, gdzie 0 oznacza normalne zachowanie, 1 wskazuje na sporadyczne nieprawidłowości, 2 oznacza zauważalną różnicę, a 3 wskazuje na znaczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Wyniki są sumowane dla dwóch dziedzin: komunikacji i interakcji społecznych, oraz dla ich połączonej domeny.

Każdy moduł zawiera zestaw specyficznych zachowań, które podlegają punktacji.

ADOS-2 Katowice - diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych w poradni FOCUS

W poradni zdrowia psychicznego FOCUS, ADOS-2 stosowany jest jedynie jako element całościowej oceny. Dodatkowe składniki oceny to wywiad z Pacjentem, u którego istnieje podejrzenie występowania zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz jego rodzicem lub opiekunem, przeprowadzany przez psychologa w celu zebrania informacji o urodzeniu, historii medycznej i rozwoju, bieżących objawach, a także standardowych formularzach wypełnianych przez rodziców.


Trzy spotkania (lub 4 w przypadku dziecka do wieku przedszkolnego włącznie).

1. Wywiad rozwojowy z rodzicem – 50 min.

2. Spotkanie adaptacyjne z dzieckiem i rodzicem (w przypadku dzieci do wieku przedszkolnego włącznie) – 50 min.

3. Protokół obserwacyjny ADOS-2 – 40-60 min.

4. Spotkanie z rodzicem w celu przekazania raportu z badania ADOS-2 – 50 min.


W naszej poradni psychologicznej oferujemy możliwość przeprowadzenia samego testu ADOS-2.

Jednakże, sama ocena ADOS-2 nie stanowi kompletnego rozpoznania medycznego. Do pełnej diagnozy medycznej zaburzeń ze spektrum autyzmu wymagana jest ocena kliniczna dokonana przez psychiatrę. Psychiatra przeanalizuje wyniki testu ADOS-2 w połączeniu z dokładnym wywiadem medycznym i rozwojowym oraz innymi istotnymi informacjami, aby dokonać kompleksowej oceny i postawić właściwą diagnozę.

Zachęcamy do skorzystania z testu ADOS-2 w naszej poradni jako części procesu diagnostycznego. Nasz zespół profesjonalistów jest gotowy, aby wspierać Państwa na każdym etapie tego procesu i dostarczyć niezbędnych informacji oraz kierunków dalszego postępowania.


Protokół ADOS-2 może stanowić jeden z elementów procesu diagnostycznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dostarcza on informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby badanej, bazując na obserwacji jej zachowania, przeprowadzonej w ograniczonym odcinku czasu.

Diagnozowanie ASD, podobnie jak innych zaburzeń, wymaga zbadania wielu sfer funkcjonowania, zebrania informacji pochodzących z różnych źródeł. Narzędzie to nie może być jedynym źródłem informacji w procesie diagnozy klinicznej, a więc nie stanowi także ostatecznej diagnozy medycznej.

Tagi: test ados-2 katowice, ados-2 katowice, diagnoza autyzmu testem ados-2, test ados-2 dla dzieci, test ados-2 dla dorosłych

ADOS-2 Katowice – diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!