Featured Image

Agnieszka Herczakowska-Kołodziej

Ukończone studia:

Psychologia – 5 – letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim
I specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego
II specjalność: psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży

Pedagogika – 5 – letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim
specjalność: pedagogika zdrowia

Psychologia zwierząt – studia podyplomowe w Collegium Humanitatis w Warszawie
Wczesne Wspomaganie Rozwoju z Elementami Integracji Sensorycznej –
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej

Pracuje z dziećmi od pierwszych miesięcy życia do 10 roku życia. Udziela pomocy w zakresie:

– diagnozy i terapii dysharmonii i zaburzeń rozwojowych małego dziecka
– wczesnej stymulacji układu nerwowego małego dziecka ukierunkowanej na kompensację deficytów rozwojowych wynikających z uszkodzeń centralnego układu nerwowego
– wspierania i psychoedukacji rodziców jako współuczestników procesu terapii dziecka
– diagnozy wstępnej oraz terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– pracy nad zachowaniami trudnymi, trudnościami wychowawczymi
– pracy z wykorzystaniem Stosowanej Analizy Zachowania (korygowanie zachowań trudnych u dzieci, zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
– pracy z wykorzystaniem metody Kids’ Skills (w ramach nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
– terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze sprzężeniami
– wspierania komunikacji dzieci niemówiących lub ze znaczącymi trudnościami w komunikacji werbalnej (Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji – AAC)
– kształtowania prawidłowych wzorców zachowań społecznych (Trening Umiejętności Społecznych)
– treningu emocjonalnego dzieci z trudnościami w zakresie kontroli emocji
– zaburzeń o tle lękowym
– dogoterapii oraz poradnictwa i treningu w zakresie relacji dziecko – pies (przygotowanie rodziny na pojawienie się w niej dziecka/psa, poprawa – korekta relacji dziecko-pies, edukacja w zakresie bezpiecznego kontaktu dziecka z psem z uwzględnieniem potrzeb gatunkowych psa)