Trening Umiejętności Społecznych Dla Dzieci Gliwice (TUS), okładka

TUS Gliwice – Trening Umiejętności Społecznych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Czym są umiejętności społeczne?
 2. Czym jest trening umiejętności społecznych?
 3. TUS Gliwice – Trening Umiejętności Społecznych – dla kogo jest przeznaczony?
 4. TUS Gliwice – zalety
 5. Jakie inne trudności mogą się pojawić, gdy dziecko ma kłopoty z umiejętnościami społecznymi?
 6. Czy trening umiejętności społecznych jest korzystny dla dzieci?
 7. TUS Gliwice – kiedy zgłosić dziecko na terapię?
 8. Czy każde dziecko odnosi korzyści z uczęszczania na grupy umiejętności społecznych?

TUS Gliwice – Trening Umiejętności Społecznych

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców poszukujących wsparcia dla swoich dzieci do naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej!

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia – trening umiejętności społecznych dla dzieci Gliwice (TUS). Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów skupia się na wspieraniu dzieci w rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych, takich jak skuteczna komunikacja, budowanie relacji oraz radzenie sobie w interakcjach społecznych.

Nasz trening umiejętności społecznych stanowi wsparcie dla dzieci w nauce i rozwijaniu istotnych umiejętności życiowych. Dzięki dostosowanemu do indywidualnych potrzeb programowi, zapewniamy solidne podstawy dla sukcesów w szkole, życiu społecznym i w przyszłości zawodowej.


Wielu rodziców obawia się o to, czy ich dziecko będzie umiało radzić sobie w interakcjach społecznych. Z uwagi na rosnącą popularność gier wideo i platform społecznościowych, dzieci nie doświadczają już tak intensywnie osobistych relacji społecznych. W rezultacie wielu młodych ludzi nie rozwija niezbędnych umiejętności do efektywnego funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami.

Dzieci często cierpią z powodu izolacji społecznej, braku pewności siebie w obszarze umiejętności społecznych i obawy przed odrzuceniem. Ponadto, niedawne ograniczenia związane z pandemią Covid-19 nie sprzyjały budowaniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i gotowości do uczestnictwa w życiu społecznym.

Mamy jednak dobrą wiadomość – możemy Wam pomóc. Nasze zajęcia z umiejętności społecznych zostały stworzone z myślą o nauczaniu odpowiednich umiejętności społecznych dostosowanych do poziomu rozwoju, w przyjaznym, interaktywnym i skutecznym środowisku. Dzieci podczas zajęć otrzymują niezbędne narzędzia, które pomagają im poczuć się pewnie i przygotowują do udziału w różnorodnych sytuacjach społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych Dla Dzieci Katowice (TUS)

Czym są umiejętności społeczne?


Niektóre dzieci naturalnie nabywają umiejętność używania zwrotów grzecznościowych, takich jak „proszę” i „dziękuję” oraz czekają na swoją kolej, obserwując zachowanie innych. Jednak niektóre dzieci mogą mieć z tym problem. Jeśli Twoje dziecko ma trudności z umiejętnościami społecznymi, trening umiejętności społecznych może okazać się pomocny.

Umiejętności społeczne to znacznie więcej niż tylko umiejętność porozumiewania się z innymi. Stanowią kluczowy element w nawiązywaniu przyjaźni, osiąganiu sukcesów w szkole oraz w późniejszym życiu.

Trening umiejętności społecznych obejmuje szeroki zakres aspektów, mających na celu rozwijanie pełnego spektrum kompetencji społecznych u dzieci. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów objętych naszym programem:

 • Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.
 • Komunikacja dwukierunkowa.
 • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
 • Współpraca i dzielenie się.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Nauka dobrych manier.
 • Zrozumienie perspektywy innych osób.
 • Efektywne słuchanie innych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji przyjacielskich.
 • Umiejętność samoobrony.
 • Skuteczne wyrażanie potrzeb.
 • Wyrażanie emocji.
 • Praktykowanie cierpliwości.
 • Respektowanie granic innych.
 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami.
 • Radzenie sobie z agresją ze strony innych.

Czym jest trening umiejętności społecznych?


Grupy umiejętności społecznych to niewielkie zespoły, które są prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Celem tych grup jest nauka dzieci poprawnego wejścia w interakcje z rówieśnikami, skupiając się na rozwijaniu umiejętności konwersacji, budowaniu przyjaźni oraz radzeniu sobie z problemami. Zajęcia te stanowią także wsparcie w nauce kontroli emocji i zrozumienia punktu widzenia innych osób.

Dzieci w grupie mogą napotykać trudności w inicjowaniu rozmów lub ich kontynuowaniu, a także w zrozumieniu mowy ciała. Specjalista przeprowadza różnorodne ćwiczenia, pomagając dzieciom rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi, z jakimi się stykają. Spotkania te często obejmują sytuacje, w których dzieci mają szansę odgrywania ról lub praktykowania umiejętności społecznych, a także otrzymywania konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów.

Trening Umiejętności Społecznych Dla Dzieci Katowice (TUS) poradnia Focus

Trening umiejętności społecznych są doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, które rozwijają się w obszarze społecznym wolniej niż ich rówieśnicy. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które wykazują nadmierną aktywność fizyczną podczas zabawy (dzieci z ADHD). W takich grupach znajdą wsparcie również dzieci z trudnościami w zauważaniu sygnałów społecznych, takich jak mowa ciała, ton głosu czy mimika.

Dodatkowo, korzystny będzie dla dzieci, które doświadczają trudności w komunikacji społecznej oraz borykają się z różnymi wyzwaniami w nauce czy zachowaniu.

Nabywanie tych umiejętności we wczesnym okresie życia jest kluczowe dla zdolności dziecka do budowania oraz utrzymywania pozytywnych relacji na przestrzeni całego życia. Dlatego też nasze grupy skupiają się na dostarczeniu dzieciom narzędzi i umiejętności, które pomogą im rozwijać się społecznie od najmłodszych lat.

TUS Gliwice – zalety


Grupowy trening umiejętności społecznych ma dla dzieci wiele korzyści, w tym:

Jeśli Twoje dziecko doświadcza trudności w wyrażaniu swoich uczuć lub po prostu w nawiązywaniu rozmów z przyjaciółmi, nasz program szkoleniowy jest dostosowany do jego potrzeb. W ramach zajęć nauczymy Twoje dziecko, jak zainicjować i skutecznie prowadzić rozmowę, odpowiednio reagować na wypowiedzi innych oraz prosić o wsparcie, gdy tylko będzie to potrzebne.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, aby Twoje dziecko mogło swobodnie uczestniczyć w interakcjach społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych Dla Dzieci Katowice, TUS Katowice

Umiejętność rozumienia emocji innych, znana jako empatia, stanowi nieodzowny element wszelkich sfer życia. Wspomaga regulację emocji u Twojego dziecka oraz wywołuje odpowiednie reakcje.

Nasi specjaliści proponują zestawy ćwiczeń i technik, które pomagają doskonalić umiejętność odczytywania emocji innych oraz adekwatnej reakcji na nie.

Trudności związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak lęk społeczny, mogą sprawić, że Twoje dziecko unika rozmów z innymi z obawy przed oceną. W poradni FOCUS oferujemy bezpieczne otoczenie dla Twojego dziecka. Nasi specjaliści dbają o to, aby uczestnicy grupy akceptowali się nawzajem bezwarunkowo i wzajemnie się rozumieli. Dodatkowo, nauczają technik pomagających radzić sobie z objawami związanymi z wyjątkowymi wyzwaniami, z jakimi może borykać się Twoje dziecko.

Jakie inne trudności mogą się pojawić, gdy dziecko ma kłopoty z umiejętnościami społecznymi?


Gdy dziecko napotyka na problemy w umiejętnościach społecznych, może również doświadczać trudności z:

 • Zachowaniem: Unikanie udziału w wydarzeniach społecznych lub przejawianie nieodpowiednich zachowań, takich jak chwytanie rówieśników za włosy lub krzyczenie w celu przyciągnięcia uwagi innych.
 • Przetwarzaniem sensorycznym: Trudności w skupianiu uwagi, koncentracji i interpretacji informacji z otoczenia.
 • Wykonywaniem obowiązków szkolnych: Potencjalne trudności w zrozumieniu ustnych lub pisemnych instrukcji zadań oraz problematyka z kreatywnym pisaniem.
 • Językiem receptywnym: Brak zdolności do rozumienia komunikatów słownych.
 • Językiem ekspresywnym: Brak umiejętności płynnego posługiwania się językiem poprzez mowę, znaki lub inne formy komunikacji w celu wyrażenia pragnień, potrzeb, myśli i pomysłów.
 • Artykulacją: Klarownością dźwięków mowy i języka mówionego.
 • Płynnością: Sposobem, w jaki powstają dźwięki, sylaby, słowa i frazy podczas mówienia.
 • Głosem: Słyszalnym dźwiękiem wypowiadanych słów, charakterystycznym dla każdej osoby.
 • Samoregulacją: Umiejętnością zarządzania, utrzymywania i modyfikowania własnych emocji, zachowań, uwagi i aktywności zgodnie z wymaganiami sytuacji w sposób społecznie akceptowalny.

Grupy te są szczególnie korzystne dla dzieci, które mogą napotykać trudności w zauważaniu sygnałów społecznych, radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami lub zrozumieniem norm społecznych. Poprzez różnorodne ćwiczenia i scenariusze odgrywania ról, psycholog wspomaga dzieci w nauce i praktykowaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w sytuacjach społecznych.

Badania potwierdzają skuteczność treningu umiejętności społecznych. Metaanaliza 43 badań potwierdziła, że niezależne wysiłki terapeutyczne, obejmujące różne techniki szkoleniowe, takie jak grupy umiejętności społecznych, prowadziły do znaczącej poprawy interakcji społecznych, statusu socjometrycznego (czyli tego, jak bardzo dziecko jest lubiane lub nielubiane przez rówieśników) oraz umiejętności rozwiązywania problemów poznawczych u dzieci.

Inne badanie wykazało, że uczestnictwo w grupie terapeutycznej skierowanej na poprawę interakcji społecznych przyniosło znaczący postęp w wskaźnikach socjometrycznych i samoocenie piątoklasistów.

TUS Gliwice – kiedy zgłosić dziecko na terapię?


Interwencja terapeutyczna, mająca na celu wspieranie słabych umiejętności społecznych u dziecka, jest konieczna, gdy występują:

 • Trudności w rozpoczynaniu konwersacji z innymi.
 • Ograniczona umiejętność zrozumienia sygnałów mimicznych, mowy ciała i tonu głosu u innych.
 • Nagłe przerywanie rozmów innym poprzez nieistotne komentarze.
 • Brak zdolności utrzymania tematu rozmowy.
 • Słaba umiejętność słuchania i nieadekwatna reakcja na polecenia głosowe.
 • Brak zrozumienia żartów, sarkazmu, metafor i informacji niedosłownych.
 • Nieprawidłowy język ciała.
 • Brak utrzymania kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.
 • Niechętne dzielenie się jedzeniem lub zabawkami z innymi.

Niektóre dzieci mogą cierpieć na takie schorzenia, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), trudności w uczeniu się niewerbalnym lub zaburzenia komunikacji społecznej, które mogą utrudniać im nabywanie umiejętności społecznych w taki sam sposób, jak ich rówieśnicy.

Warunki te mogą wpływać na zdolność dziecka do rozumienia sygnałów społecznych, angażowania się w rozmowę lub odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych. Jednakże przy odpowiednim wsparciu i wskazówkach dzieci cierpiące na te schorzenia mogą uczyć się i doskonalić swoje umiejętności społeczne.

Chociaż wszystkie dzieci mogą skorzystać z grup umiejętności społecznych, aby nauczyć się umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów i rozwiązywania konfliktów, dzieci z pewnymi diagnozami mogą szczególnie skorzystać z grup umiejętności społecznych.

Na przykład dzieci z ADHD mogą odnieść korzyści z elastyczności uczenia się i kontroli impulsów w sytuacjach społecznych. Dzieciom z fobią społeczną może czasami brakować umiejętności społecznych w niektórych obszarach, dlatego pomocne może być dla nich nauczenie się takich umiejętności, jak rozmawianie z innymi i zapraszanie rówieśników do zabawy.

Dzieci autystyczne mogą również odnieść korzyść z nauki umiejętności społecznych, takich jak nauka wyboru potencjalnych przyjaciół, inicjowania i utrzymywania przyjaźni, proszenia o pomoc itp. N

Należy pamiętać, że każde dziecko jest wyjątkowe i rozwija się we własnym tempie. Jeśli obawiasz się o umiejętności społeczne swojego dziecka, zawsze dobrze jest zasięgnąć porady u specjalisty, na przykład u psychologa dziecięcego.


Przysposabianie dzieci do posiadania silnych umiejętności społecznych stanowi kluczowy element ich ogólnego rozwoju. Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci Gliwice to doskonała szansa na naukę podstawowych umiejętności życiowych, takich jak dzielenie się, współpraca, słuchanie, przestrzeganie wskazówek, szanowanie przestrzeni osobistej, nawiązywanie kontaktu wzrokowego i właściwe zachowanie. Dzięki tym grupom dzieci zyskują dostęp do zorganizowanego i wspierającego środowiska, w którym mogą praktykować te umiejętności, doskonalić swoje interakcje społeczne oraz rozwijać się.

Trening umiejętności społecznych staje się niezwykle wartościowym źródłem wsparcia dla dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy w radzeniu sobie ze światem społecznym. Jako rodzice i opiekunowie, zrozumienie wartości tych grup jest istotne, a wykorzystanie ich jako narzędzia wspierającego rozwój dziecka może przynieść znaczne korzyści. Zapisanie dziecka na sesje grupowe i aktywne wspieranie go w budowaniu mocnych umiejętności społecznych jest kluczowe, ponieważ stanowią one fundament, który będzie mu służył przez całe życie.

Wyposaż swoje dziecko w niezbędne umiejętności społeczne! Po naszym programie możesz oczekiwać jedynie skutecznych rezultatów.

Tagi: tus gliwice, trening umiejętności społecznych gliwice, rozwój dziecka, trening umiejętności gliwice, umiejętności społeczne, terapia grupowa gliwice, edukacja dziecka

TUS Gliwice – Trening Umiejętności Społecznych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!