Badanie dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii.

Jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Gliwicach przeprowadzamy diagnozę dysfunkcji szkolnych za pomocą badań diagnostycznych przeprowadzanych przez psychologa dziecięcego i pedagoga. Mają one na celu rozpoznanie, a następnie skorygowanie występujących trudności w nauce. Przygotowujemy opinie do szkół i uczelni wyższych. Zawierają one niezbędne informacje o indywidualnych trudnościach dzieci i młodzieży oraz o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Wystawiamy je dla osób, które borykają się ze specyficznymi problemami (dysleksja, dysortografia) w uczeniu się uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom.

Badanie składa się z dwóch części. Części psychologicznej, trwającej do 2 godzin oraz części pedagogicznej trwającej około 1 godzinę. Oba spotkania odbywają się w różnych terminach. Po zakończeniu badania, wystawimy opinię w ciągu 14 dni.

Koszt badania:

  • część psychologiczna – 150 zł
  • część pedagogiczna – 100 zł
  • sporządzenie opinii – 50 zł

Trudności szkolne

Kłopoty związane z uczeniem się czytania i pisania mogą mieć charakter przejściowy i być spowodowane absencją w szkole lub problemami rodzinnymi. Często zdarza się, że dziecko nie ma odpowiedniego wsparcia ze strony rodziców dotyczącego jego rozwoju edukacyjnego. Trudności te mogą być także wynikiem niedyspozycji ucznia spowodowanej chorobą (przewlekłą lub występującą okresowo, np. alergią, przeziębieniem).

Specyficzne trwałe trudności w nauce czytania i pisania określa się jako dysleksja rozwojowa. Trudności te dotyczą zaburzeń różnych obszarów funkcjonowania ucznia w szkole.

W ramach omawianych trudności wyróżnia się trzy następujące formy:

  • dysleksję – trudności w nauce czytania i pisania;
  • dysgrafię – trudności z poprawnym poziomem graficznym pisma.
  • dysortografię – trudności z opanowaniem i właściwym stosowaniem reguł gramatycznych i ortograficznych;
  • dyskalkulię– trudności w liczeniu

Specyficzne trudności w uczeniu się pisania i czytania należy odróżnić od występujących trudności związanych m.in. z zaniedbaniami edukacyjnymi i środowiskowymi oraz od trudności będących konsekwencją zaburzeń i chorób układu nerwowego czy innych współwystępujących dysfunkcji u ucznia (tzw. niespecyficznych trudności).

Dysleksja

Przyczyną dysleksji są zaburzenia przetwarzania niektórych rodzajów informacji – potrzebnych do prawidłowego czytania i pisania. Powstają zazwyczaj we wczesnych etapach rozwoju jeszcze przed nauką czytania. Wynikają z nietypowego rozwoju układu nerwowego. Mogą być częściowo zdeterminowane genetycznie.

Dysleksja objawia się trudnościami w przetwarzaniu pisma na poziomie pojedynczych wyrazów – występuje błędne i/lub powolne dekodowanie czytanych wyrazów oraz ich nieprawidłowy zapis. Osoby z tymi trudnościami popełniają liczne błędy w czytaniu, czytają zbyt wolno, co wpływa na złe bądź pomniejszone rozumienie treści.

Dysleksja jest niezależna od inteligencji i można ją zdiagnozować na każdym etapie rozwoju intelektualnego. Zapraszamy do naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gliwicach w celu wykonania specjalistycznych badań.

nfz psychiatra psycholog psychoterapia gliwice

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:

Uwaga ważne!
Do psychologa w ramach NFZ wymagane jest skierowanie. 
Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest wymagane.

Zobacz listę innych miejsc w okolicy, gdzie otrzymasz pomoc w ramach NFZ:

Pozostałe formy pomocy:

FOCUS
Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju
ul. Piwna 17c, 44-100 Gliwice
tel. 660 701 413
www.wspomaganie-rozwoju.pl

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
pedagog
integracja sensoryczna
rehabilitacja