REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Za pośrednictwem strony www.wspomaganie-rozwoju.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów cyfrowych, w tym materiałów edukacyjnych lub informacyjnych – m.in. artykułów, poradników, instrukcji, arkuszy kalkulacyjnych, wzorów dokumentów.

Właścicielem strony oraz podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Mateusz Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz, posiadającą nr NIP: 969-163-12-15, adres kontaktowy e-mail: mateuszw.focus@gmail.com

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona – treść zawarta pod adresem internetowym www.wspomaganie-rozowju.pl
 2. Sprzedawca – Mateusz Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz, posiadającą nr NIP: 969-163-12-15
 3. E-book – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony – m.in. artykuł, instrukcja, arkusz kalkulacyjny, wzór dokumentu, informator, video, audio itp. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Konsument – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału lub Usługi.

§2 ZAKUP

 1. Użytkownik dokonuje zakupu E-Booka na użytek własny osobisty lub w związku prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie na użytek tej działalności, bez możliwości dalszej odsprzedaży.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu E-Booka poprzez wybór odpowiedniej pozycji na Stronie www.wspomaganie-rozwoju.pl. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Ceny mogą ulegać zmianie i czasowym promocjom. 
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PayPro S.A. z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, posiadająca nr NIP: 779-236-98-87 oraz Regon: 301345068, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Działalność PayPro S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 6. Dostępne metody płatności za pośrednictwem Przelewy24 to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą płatniczą.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika E-booka. 
 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem dokonanego zakupu.
 9. Użytkownik otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail, na adres wskazany przez niego w ścieżce zakupu, w której to wiadomości e-mail znajduje się link umożliwiający pobranie zakupionego E-booka.

§3 KORZYSTANIE Z MATERIAŁU

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z E-booka wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 3. W przypadku, problemów z otwarciem lub pobraniem pliku obejmującego zakupiony E-book, Użytkownik proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem mateuszw.focus@gmail.com
 4. Jeśli wymaga tego charakter E-book (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami §2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika E-book. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z E-booka, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§5 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć E-book wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego E-booka lub samego procesu zakupowego opisanego w §2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. mateuszw.focus@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§6 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod linkiem Polityka Prywatności na stronie www.wspomaganie-rozwoju.pl.

§7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika E-booka na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 5. konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. 
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.