WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - GLIWICE

Uwaga! Trwa nabór do Poradni FOCUS w Gliwicach

3 kroki - co zrobić, aby korzystać z bezpłatnych zajęć WWR w naszej Poradni w Gliwicach?

Wszystkim dzieciom do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, których rozwój nie przebiega prawidłowo przysługuje prawo do bezpłatnych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. W Poradni FOCUS w Gliwicach do Państwa dyspozycji pozostają specjaliści logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, a także rehabilitanci i terapeuci Integracji Sensorycznej.

1.

Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu bądź neurologiem- poinformuj go o swoim niepokoju odnośnie rozwoju dziecka/ podejrzenia potrzeby ubiegania się o Wczesne Wspomaganie Rozwoju. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi opóźnienie rozwoju, zaburzenie lub niepełnosprawność u dziecka- możesz ubiegać się o zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i jego przyczynie.

2.

Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania (rejonizacja). Tam należy złożyć wniosek o diagnozę dziecka dołączając zaświadczenie lekarskie i wszelkie przydatne opinie/dokumenty. W ciągu 30 dni zostanie wydana opinia, którą należy odebrać i dostarczyć do Naszej Poradni.

3.

Odebraną opinię należy złożyć w Naszej Poradni osobiście. Na podstawie opinii i potrzeb Twojego dziecka powołany zostanie zespół WWR, który orzeknie jaka pomoc należy się Twojemu dziecku wraz z przydzieleniem najlepszych terapeutów. W ciągu kilku dni, skontaktujemy się z propozycją terminów zajęć, aby rozpocząć efektywną terapię.
(Uwaga! Z powodu dużego zainteresowania czas oczekiwania na terminy może być wydłużony)

Najczęstszymi powodami stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są: opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy, zaburzenia mowy, zaburzenia słuchu, zaburzenia wzroku, zespół Aspergera lub Autyzm, afazje i inne. Jeśli któreś z zaburzeń dotyczy Twojego dziecka – warto uzyskać opinię w publicznej poradni i korzystać z bezpłatnej opieki naszych specjalistów w Gliwicach lub Katowicach.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - GLIWICE

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Gliwice

Wczesne wspomaganie rozwoju w Gliwicach - dlaczego u Nas warto złożyć opinię?

WWR Gliwice Katowice

W ramach WWR zapewniamy dostęp do kompleksowej opieki specjalistów, w Naszej Poradni zatrudniamy psychologów, logopedów, pedagogów, ale także terapeutów Integracji Sensorycznej i fizjoterapeutów (NDT-Bobath)

WWR Gliwice Katowice

Jako nieliczni prowadzimy zajęcia w soboty i wakacje, dzięki czemu Nasi Podopieczni nie muszą przerywać terapii. Zawsze staramy się dobrać odpowiednie dla Państwa terminy.

WWR Gliwice Katowice

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, mogą być prowadzone w grupie, jednak zawsze przy wcześniejszym uzgodnieniu tego z rodzicami i jeśli jest to wskazane dla dobra prowadzonej terapii.

WWR Gliwice Katowice

Na większości zajęć rodzice mogą towarzyszyć dziecku dzięki czemu mogą monitorować postępy terapeutyczne dziecka, a także zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. W zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych, zakres prowadzonej terapii może być bardzo różny. Może ona obejmować:

 • usprawnianie ruchowe;

 • rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się;

 • usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu;

 • stymulację wielozmysłową;

 • trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Kto i na jakich zasadach może zostać objęty opieką ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem obejmuje się też rodzinę dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dziecko zostało objęte WWR?

Niezbędnym dokumentem, by zakwalifikować dziecko do zajęć WWR, jest stosowna opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzic powinien zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. W poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści dokonują obserwacji i diagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz przeprowadzają szczegółową diagnozę funkcjonalną. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię WWR i kwalifikuje dziecko (lub nie, jeżeli rozwija się ono prawidłowo) do udziału w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Z opinią o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic może zgłosić się do Naszej Poradni w Gliwicach lub Katowicach.

Czy można zmienić miejsce, w którym złożyliśmy opinię o WWR?

Rodzic ma prawo w każdym momencie zdecydować o przeniesieniu opinii o WWR dziecka do innej placówki, a dotychczasowa placówka ma obowiązek wydać opinię. Należy pamiętać, że zajęcia mogą odbywać się w tylko jednej placówce. Nie ma możliwości złożenia opinii do kilku miejsc.

Jak odbywają się zajęcia WWR w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Jako nieliczni zapewniamy terapię w soboty oraz w okresie wakacyjnym.

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach WWR mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwju.

 • Liczba dzieci w grupie WWR nie może przekraczać 3 dzieci.

 • Powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzi pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

 • W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  — pedagog posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi niepełnosprawności dziecka

  (w szczególności oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),

  — psycholog,

  — logopeda,

  — terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 • Zajęcia odbywają się na podstawie złożonej do Poradni opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

NDT-Bobath

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Naszej Placówce zapewniamy opiekę rehabilitanta, pracującego m. in. metodą NDT-Bobath, która polega na odpowiednim stymulowaniu noworodków, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożeniową lub urodziły się przedwcześnie.

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka w ramach WWR?

Narodziny dziecka z niepełnosprawnością są bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – wyjaśnienia przyczyn i skutków tego, co się wydarzyło, informacji o chorobie lub wiedzy na temat bieżących i przyszłych problemów związanych z wczesnym rozwojem dziecka.

 • Rodzinę wspieramy w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji

  na te zachowania.

 • Udzielamy członkom rodziny instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.

 • Rodzicom oferujemy pomoc w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu do pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, poprzez udzielanie stosownych porad.

Wczesna diagnoza często nie jest możliwa bez współudziału rodziców. To Wy, rodzice macie szansę obserwować dziecko przez całą dobę oraz w różnorodnych sytuacjach. Dzięki intuicji, mimo braku wyraźnych nieprawidłowości, odczuwacie niepokój spowodowany nieokreśloną „dziwnością” dziecka czy odmiennością jego rozwoju od funkcjonowania jego rówieśników. Możecie zauważyć coś, czego nie jest w stanie dostrzec czy wywołać w swym gabinecie lekarz, a co może stanowić istotny objaw diagnostyczny. Dzięki uważnej obserwacji prowadzonej przede wszystkim przez opiekunów dziecka, mogą zostać podjęte bardzo wczesne środki zaradcze, którymi są przede wszystkim wielokierunkowe terapie prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Jakie znaczenie dla dziecka i jego rodziny ma wczesne wspomaganie jego rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju:

 • spełnia funkcję leczniczą – umożliwiając w miarę normalny proces rozwoju i zapobiegając pogłębianiu wad;

 • zmniejszając ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych dziecka;

 • zmniejszając skutki uboczne dysfunkcji dziecka;

 • jest efektywną metodą pomocy rodzicom w zakresie postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym;

 • dostarcza wiedzy na temat prawidłowego rozwoju dziecka i jego stymulacji, wielu informacji z zakresu diagnozy, możliwej genezy dysfunkcji,

 • umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z niepełnosprawnością dziecka.

Każde małe dziecko nabywa podstawowych umiejętności motorycznych, emocjonalnych i społecznych w wieku 0–6 lat. Wczesne zaniedbania w tym zakresie muszą zaowocować opóźnieniami, które w dalszych latach życia dziecka nie zawsze będą możliwe do nadrobienia.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Sosnowiec

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (wwr) nie występuję rejonizacja. Z opinią możesz udać się do każdej placówki, która realizuje wwr. Dlatego serdecznie zapraszamy pacjentów z takich miast jak Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Knurów czy Sosnowiec.

Projekt bez tytułu

Gliwice

ul. Sikornik 18

(UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI! Od 1 lipca 2020 r. zapraszamy na ul. Sikornik 18 w Gliwicach (wjazd na parking od ul. Derkacza)
Projekt bez tytułu

Katowice

ul. Wincentego Pola 9/1A

Poradnia FOCUS

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
wwr
integracja sensoryczna
rehabilitacja

Dane do przelewu:

PORADNIAFOCUS.PL
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice
NIP: 631-270-00-58

Nr konta: 54 1050 1298 1000 0090 8138 8747

Napisz do Nas:

rejestracja.focus@gmail.com

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Skupiamy się na Tobie.