Okres dzieciństwa jest kluczowym czasem w życiu każdego człowieka, stanowiąc fundament dla zdrowia i wpływając na dalsze losy. Z badań wynika, że najintensywniejszy proces uczenia się u dzieci ma miejsce od momentu narodzin do ukończenia trzeciego roku życia, co przewyższa tempo nauki w jakimkolwiek innym czasie. Dlatego, obok wzrostu fizycznego, istotne jest również skupienie się na rozwoju intelektualnym.

Kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu bezpiecznego, pełnego miłości otoczenia, właściwej diety oraz stymulacji ze strony bliskich.

W pierwszych latach życia następuje intensywny rozwój dziecka w aspektach fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Dziecko uczy się wchodzić w interakcje z otoczeniem i budować pierwsze więzi. Z tego powodu, ciągłe wsparcie jest niezbędne dla właściwego i bezpiecznego rozwoju. Rodzice lub opiekunowie, a także rodzeństwo i inni bliscy, odgrywają centralną rolę w pomocy dziecku w osiąganiu etapów rozwoju.

Dla skutecznego stymulowania rozwoju poznawczego, nauczania o emocjach i wspierania rozwoju fizycznego, niezbędna jest nie tylko ogólna znajomość opieki nad dzieckiem i jego rozwojem, czerpana z podręczników, internetu czy forów dla rodziców, ale także sprawdzone i zalecane przez ekspertów metody i terapie.


Aby ocenić etap rozwoju dziecka oraz planować potencjalne dalsze działania, można zastosować standaryzowany test zwanym KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego), przeznaczony do analizy postępów psychoruchowych już od pierwszego miesiąca życia dziecka aż do 9 roku życia. Tego rodzaju diagnostykę mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści posiadający certyfikat ukończenia odpowiedniego kursu.

Test obejmuje zestaw kart rozwojowych uzupełnianych o różnorodne materiały pomocnicze, a jego integralną częścią jest także dokładny wywiad przeprowadzany z rodzicem lub opiekunem dziecka.

Podczas badania analizowane są różne aspekty rozwoju dziecka, w tym zarówno motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, emocje, jak i zdolności przydatne w szkole.

Karty testowe są skategoryzowane według grup wiekowych i zostały opracowane na podstawie typowych osiągnięć rozwojowych oczekiwanych w konkretnym okresie życia dziecka. Rezultaty badania umożliwiają ustalenie, które obszary rozwoju przebiegają zgodnie z normą, a które wymagają dodatkowego wsparcia oraz jakie kroki warto podjąć, aby wspomóc rozwój dziecka.


Czas trwania tego procesu wynosi około 100 minut i rozkłada się na dwa oddzielne spotkania, podczas których odbywa się również rozmowa z rodzicem. Dodatkowo, w pewnych sytuacjach, terapeuta może zasugerować, aby rodzic przygotował kilka krótkich nagrań wideo, które ukazują zachowanie dziecka w dobrze mu znanym otoczeniu, czyli w domu lub na zewnątrz.

Po zrealizowaniu całego badania, rodzic umawia się na spotkanie z terapeutą, aby przedyskutować wyniki i otrzymać stosowną opinię.

Wnioski z badania obejmują również rekomendacje dotyczące ewentualnych dalszych działań i metod pracy z dzieckiem, jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek nieprawidłowości.

Możliwe jest ponowne przeprowadzanie testu w regularnych odstępach czasowych, co umożliwia monitoring postępów w rozwoju dziecka.

Łączny koszt wykonania badania KORP to 350 zł.